පනත්

අංකය දිනය විස්තරය බාගත කරන්න
41/2022 2022-11-23 Poisons, Opium and Dangerous Drugs (Amendment) සි  |   E
33/2022 2022-11-17 Small claims Courts' Procedure සි  |   E
34/2022 2022-11-17 Judicature (Amendment) සි  |   E
35/2022 2022-11-17 High Court of the Provinces (Special Provisions) (Amendment) සි  |   E
36/2022 2022-11-17 Civil Procedure Code (Amendment) සි  |   E
37/2022 2022-11-17 Kandyan Marriage and Divorce (Amendment) සි  |   E
38/2022 2022-11-17 Code of Criminal Procedure (Amendment) සි  |   E
39/2022 2022-11-17 Children and Young Persons (Amendment) සි  |   E
40/2022 2022-11-17 Dangerous Animals (Amendment) සි  |   E
00/2022 2022-10-31 21st Amendment to the Constitution සි  |   E
31/2022 2022-10-31 Notaries (Amendment) සි  |   E
32/2022 2022-10-31 Registration of Documents (Amendment) සි  |   E
28/2022 2022-10-25 Powers of Attorney (Amendment) සි  |   E
29/2022 2022-10-25 Wills (Amendment) සි  |   E
30/2022 2022-10-25 Prevention of Frauds (Amendment) සි  |   E
27/2022 2022-10-21 Petroleum Products (Special Provisions) (Amendment) සි  |   E
26/2022 2022-09-26 Sri Lanka Rupavahini Corporation (Amendment) සි  |   E
25/2022 2022-09-20 Social Security Contribution Levy සි  |   E
22/2022 2022-09-16 Industrial Disputes (Amendment) සි  |   E
23/2022 2022-09-16 Termination of Employment of Workmen (Special Provisions) (Amendment) සි  |   E
24/2022 2022-09-16 Industrial Disputes (Amendment) සි  |   E
21/2022 2022-09-09 Appropriation (Amendment) සි  |   E
20/2022 2022-09-06 Sisira Jayakody Siyapatha Foundation (Incorporation) සි  |   E
17/2022 2022-06-23 Civil Procedure Code (Amendment) සි  |   E
18/2022 2022-06-23 Code of Criminal Procedure (Amendment) සි  |   E