පනත්

අංකය දිනය විස්තරය බාගත කරන්න
18/2023 2023-09-19 Chartered Institute of Transport of Sri Lanka (Incorporation) (Amendment) සි  |   E
16/2023 2023-09-14 Central Bank of Sri Lanka සි  |   E
17/2023 2023-09-14 Banking (Special Provisions) සි  |   E
14/2023 2023-09-08 Inland Revenue (Amendment) සි  |   E
15/2023 2023-09-08 Social Security Contribution Levy (Amendment) සි  |   E
11/2023 2023-08-21 Betting and Gaming Levy (Amendment) සි  |   E
12/2023 2023-08-21 Appropriation (Amendment) සි  |   E
13/2023 2023-08-21 Sri Lanka Institute of Taxation (Incorporation) (Amendment) සි  |   E
09/2023 2023-08-08 Anti-Corruption සි  |   E
10/2023 2023-08-08 Assistance to and Protection of Victims of Crime and Witnesses සි  |   E
08/2023 2023-07-14 Carriage by Air (Amendment) සි  |   E
06/2023 2023-06-27 Parliamentary Budget Office සි  |   E
07/2023 2023-06-27 Civil Procedure Code (Amendment) සි  |   E
05/2023 2023-05-26 Rathanatissa Peace Foundation (Incorporation) සි  |   E
04/2023 2023-05-08 Inland Revenue (Amendment) සි  |   E
02/2023 2023-01-24 Bureau of Rehabilitation සි  |   E
03/2023 2023-01-24 Regulation of Election Expenditure සි  |   E
01/2023 2023-01-17 Recovery of Possession of Premises Given on Lease සි  |   E
45/2022 2022-12-19 Inland Revenue (Amendment) සි  |   E
44/2022 2022-12-14 Value Added Tax (Amendment) සි  |   E
43/2022 2022-12-08 Appropriation සි  |   E
42/2022 2022-11-30 Appropriation (Amendment) සි  |   E
41/2022 2022-11-23 Poisons, Opium and Dangerous Drugs (Amendment) සි  |   E
33/2022 2022-11-17 Small claims Courts' Procedure සි  |   E
34/2022 2022-11-17 Judicature (Amendment) සි  |   E