පනත්

අංකය දිනය විස්තරය බාගත කරන්න
27/2024 2024-05-13 Partition (Amendment) සි  |   E
28/2024 2024-05-13 Shop and Office Employees (Regulation of Employment and Remuneration) (Amendment) සි  |   E
26/2024 2024-05-08 Recovery of Loans by Banks (Special Provisions) (Amendment) සි  |   E
25/2024 2024-05-03 Code of Criminal Procedure (Amendment) සි  |   E
24/2024 2024-04-26 Banking (Amendment) සි  |   E
17/2024 2024-04-01 Secured Transactions සි  |   E
18/2024 2024-04-01 Registration of Documents (Amendment) සි  |   E
19/2024 2024-04-01 Trust Receipts (Amendment) සි  |   E
20/2024 2024-04-01 Mortgage (Amendment) සි  |   E
21/2024 2024-04-01 Finance Leasing (Amendment) සි  |   E
22/2024 2024-04-01 Inland Trust Receipts (Amendment) සි  |   E
23/2024 2024-04-01 Companies (Amendment) සි  |   E
15/2024 2024-03-20 Social Security Contribution Levy (Amendment) සි  |   E
16/2024 2024-03-20 Value Added Tax (Amendment) සි  |   E
10/2024 2024-02-19 Heart to Heart Trust Fund (Incorporation) සි  |   E
11/2024 2024-02-19 Sri Lanka Baptist Sangamaya (Incorporation) (Amendment) සි  |   E
12/2024 2024-02-19 Sri Balabhivurdhi Wardana Society (Incorporation) සි  |   E
13/2024 2024-02-19 Samadhi Community Development Foundation (Incorporation) සි  |   E
14/2024 2024-02-19 Dassana Bauddha Sanvidhanaya (Incorporation) සි  |   E
07/2024 2024-02-01 National Hydrographic සි  |   E
| Page 1 of 87 | Next