පනත්

අංකය දිනය විස්තරය බාගත කරන්න
07/2019 2019-05-19 Coconut Development (Amendment) සි  |   E
05/2019 2019-04-05 Judicature (Amendment) සි  |   E
06/2019 2019-04-05 Appropriation සි  |   E
04/2019 2019-02-05 Debt Conciliation (Amendment) සි  |   E
03/2019 2019-02-01 Commissions of Inquiry (Amendment) සි  |   E
01/2019 2019-01-17 Chemical Weapons Convention (Amendment) සි  |   E
02/2019 2019-01-17 Recovery of Damages for the Death of a Person සි  |   E
35/2018 2018-11-01 Finance සි  |   E
34/2018 2018-10-22 Office for Reparations සි  |   E
32/2018 2018-10-04 New Villages Development Authority for Plantation Region සි  |   E
33/2018 2018-10-04 Economic Service Charge (Amendment) සි  |   E
29/2018 2018-09-28 Carriage by Air සි  |   E
30/2018 2018-09-28 Pradeshiya Sabhas (Amendment) සි  |   E
31/2018 2018-09-28 Institute of Personnel Management (Amendment) සි  |   E
28/2018 2018-09-19 Medical (Amendment) සි  |   E
26/2018 2018-09-03 Excise (Amendment) සි  |   E
27/2018 2018-09-03 Amaradeva Aesthetic & Research Centre සි  |   E
25/2018 2018-08-16 Value Added Tax (Amendment) සි  |   E
23/2018 2018-08-15 Apartment Ownership (Special Provisions) සි  |   E
24/2018 2018-08-15 Mutual Assistance in Criminal Matters (Amendment) සි  |   E
20/2018 2018-07-30 Nation Building Tax (Amendment) සි  |   E
21/2018 2018-07-30 Land (Restrictions on Alienation) (Amendment) සි  |   E
22/2018 2018-07-30 Bribery (Amendment) සි  |   E
19/2018 2018-07-17 National Audit Act සි  |   E
18/2018 2018-07-04 1990 Suwaseriya Foundation සි  |   E