පනත්

අංකය දිනය විස්තරය බාගත කරන්න
26/2018 2018-09-03 Excise (Amendment) සි  |   E
27/2018 2018-09-03 Amaradeva Aesthetic & Research Centre සි  |   E
25/2018 2018-08-16 Value Added Tax (Amendment) සි  |   E
23/2018 2018-08-15 Apartment Ownership (Special Provisions) සි  |   E
24/2018 2018-08-15 Mutual Assistance in Criminal Matters (Amendment) සි  |   E
20/2018 2018-07-30 Nation Building Tax (Amendment) සි  |   E
21/2018 2018-07-30 Land (Restrictions on Alienation) (Amendment) සි  |   E
22/2018 2018-07-30 Bribery (Amendment) සි  |   E
19/2018 2018-07-17 National Audit Act සි  |   E
18/2018 2018-07-04 1990 Suwaseriya Foundation සි  |   E
17/2018 2018-06-28 General Sir John Kotelawala Defence University (Special Provisions) සි  |   E
16/2018 2018-06-22 National Defence Fund (Amendment) සි  |   E
14/2018 2018-06-18 Shop and Office Employees (Regulation of Employment and Remuneration) (Amendment) සි  |   E
15/2018 2018-06-18 Maternity Benefits (Amendment) සි  |   E
13/2018 2018-06-05 Sri Lanka Tea Board (Amendment) සි  |   E
10/2018 2018-05-21 Penal Code (Amendment) සි  |   E
11/2018 2018-05-21 Code of Criminal Procedure (Amendment) සි  |   E
12/2018 2018-05-21 Civil Aviation (Amendment) සි  |   E
09/2018 2018-05-15 Judicature (Amendment) සි  |   E
06/2018 2018-03-28 Trusts (Amendment) සි  |   E
07/2018 2018-03-28 Intellectual Property (Amendment) සි  |   E
08/2018 2018-03-28 Active Liability Management (Amendment) සි  |   E
05/2018 2018-03-21 International Convertion for the Protection of all persons from Enforced Disappearance සි  |   E
02/2018 2018-03-19 Anti-dumping & Countervailing Duties සි  |   E
03/2018 2018-03-19 Safeguard Measures සි  |   E