පනත්

අංකය දිනය විස්තරය බාගත කරන්න
06/2018 2018-03-28 Trusts (Amendment) සි  |   E
07/2018 2018-03-28 Intellectual Property (Amendment) සි  |   E
08/2018 2018-03-28 Active Liability Management (Amendment) සි  |   E
05/2018 2018-03-21 International Convertion for the Protection of all persons from Enforced Disappearance සි  |   E
02/2018 2018-03-19 Anti-dumping & Countervailing Duties සි  |   E
03/2018 2018-03-19 Safeguard Measures සි  |   E
04/2018 2018-03-19 Excise (Amendment) සි  |   E
01/2018 2018-02-08 Fisheries (Regulation of Foreign Fishing Boats) (Amendment) සි  |   E
31/2017 2017-12-14 Local Authorities Elections (Amendment) සි  |   E
32/2017 2017-12-14 Appropriation (Amendment) සි  |   E
30/2017 2017-12-09 Appropriation Act සි  |   E
29/2017 2017-11-18 Prevention of Crimes (Amendment) සි  |   E
26/2017 2017-11-17 Judicature (Amendment) සි  |   E
27/2017 2017-11-17 Assistance to and Protection of Victims of Crime and Witnesses (Amendment) සි  |   E
28/2017 2017-11-17 Local Authorities (Special Provisions) සි  |   E
25/2017 2017-11-02 Electronic Transactions Act (Amendment) සි  |   E
24/2017 2017-10-27 Inland Revenue Act සි  |   E
23/2017 2017-10-20 Regulation of Insurance Industry (Amendment) සි  |   E
20/2017 2017-10-13 Municipal Councils (Amendment) සි  |   E
21/2017 2017-10-13 Urban Councils (Amendment) සි  |   E
22/2017 2017-10-13 Pradeshiya Sabhas (Amendment) සි  |   E
18/2017 2017-10-06 Motor Traffic (Amendment) සි  |   E
19/2017 2017-10-06 Sri Lanka Sustainable Development සි  |   E
17/2017 2017-09-22 Provincial Councils Elections (Amendment) සි  |   E
16/2017 2017-08-31 Local Authorities Elections (Amendment) සි  |   E