පනත්

අංකය දිනය විස්තරය බාගත කරන්න
14/2022 2022-04-08 Surcharge Tax සි  |   E
13/2022 2022-03-31 Value Added Tax (Amendment) සි  |   E
12/2022 2022-03-29 Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) (Amendment) සි  |   E
09/2022 2022-03-19 Personal Data Protection සි  |   E
10/2022 2022-03-19 Workmen's Compensation (Amendment) සි  |   E
11/2022 2022-03-19 Land Development (Amendment) සි  |   E
08/2022 2022-03-16 Intellectual Property (Amendment) සි  |   E
07/2022 2022-03-02 Fauna and Flora Protection (Amendment) සි  |   E
02/2022 2022-02-17 Code of Criminal Procedure (Amendment) සි  |   E
03/2022 2022-02-17 Prohibition of Anti-Personnel Mines සි  |   E
04/2022 2022-02-17 Judicature (Amendment) සි  |   E
05/2022 2022-02-17 Civil Procedure Code (Amendment) සි  |   E
06/2022 2022-02-17 Provincial Councils (Transfer of Stamp Duty) (Amendment) සි  |   E
01/2022 2022-02-14 Mahapola Higher Education Scholarship Trust Fund (Amendment) සි  |   E
30/2021 2021-12-10 Appropriation Act සි  |   E
28/2021 2021-11-17 Minimum Retirement Age of Workers සි  |   E
29/2021 2021-11-17 Termination of Employment of Workmen (Special Provisions) (Amendment) සි  |   E
26/2021 2021-11-12 Appropriation (Amendment) සි  |   E
27/2021 2021-11-12 Immigrants and Emigrants (Amendment) සි  |   E
24/2021 2021-10-26 Youthful Offenders (Training Schools) (Amendment) සි  |   E
25/2021 2021-10-26 Penal Code (Amendment) සි  |   E
22/2021 2021-10-13 Registration of Electors (Amendment) සි  |   E
23/2021 2021-10-13 Employees Provident Fund (Amendment) සි  |   E
21/2021 2021-10-08 Petroleum Resources සි  |   E
20/2021 2021-09-22 Consumer Affairs Authority (Amendment) සි  |   E