පනත්

අංකය දිනය විස්තරය බාගත කරන්න
22/2021 2021-10-13 Registration of Electors (Amendment) සි  |   E
23/2021 2021-10-13 Employees Provident Fund (Amendment) සි  |   E
21/2021 2021-10-08 Petroleum Resources සි  |   E
20/2021 2021-09-22 Consumer Affairs Authority (Amendment) සි  |   E
19/2021 2021-09-21 Securities and Exchange Commission of Sri Lanka සි  |   E
18/2021 2021-09-15 Finance සි  |   E
17/2021 2021-08-23 Coronavirus Disease 2019 (Covid - 19) (Temporary Provisions) සි  |   E
16/2021 2021-08-16 National Minimum Wage of Workers (Amendment) සි  |   E
14/2021 2021-07-16 Code of Criminal Procedure (Amedment) සි  |   E
15/2021 2021-07-16 Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Amendment) සි  |   E
13/2021 2021-06-30 Sri Lanka Land Development Corporation (Amendment) සි  |   E
12/2021 2021-06-14 Fiscal Management (Responsibility) (Amendment) සි  |   E
11/2021 2021-05-27 Colombo Port City Economic Commission සි  |   E
09/2021 2021-05-13 Value Added Tax (Amendment) සි  |   E
10/2021 2021-05-13 Inland Revenue (Amendment) සි  |   E
01/2021 2021-01-18 Shop and Office Employees (Regulation of Employment and Remuneration) (Amendment) සි  |   E
02/2021 2021-01-18 Employment of Women, Young Persons and Children (Amendment) සි  |   E
03/2021 2021-01-18 Minimum Wages (Indian Labour) (Amendment) සි  |   E
04/2021 2021-01-18 Factories (Amendment) සි  |   E
05/2021 2021-01-18 Penal Code (Amendment) සි  |   E
06/2021 2021-01-18 Evidence (Amendment) සි  |   E
07/2021 2021-01-18 Bail (Amendment) සි  |   E
08/2021 2021-01-18 Intellectual Property (Amendment) සි  |   E
07/2020 2020-12-10 Appropriation සි  |   E
06/2020 2020-11-20 Appropriation සි  |   E