තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පනත, 2016 අංක 12 S E T
තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතිය පනත, අයදුම්පත GO
 
නම්කළ නිළධාරී රජයේ මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුව,
ගංගානි ලියනගේ මිය
රජයේ මුද්‍රණාලයාධිපති
   011 2691460 
   011 2698653
   govtpress.rti@gmail.com

තොරතුරු නිලධාරි රජයේ මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුව,
එස්.ඒ.එම්.ටී.එස්. සේනානායක මිය
සහකාර රජයේ මුද්‍රණාලයාධිපති (රහස් I)
   011 2693755 
    -
   govtpress.rti@gmail.com