අති විශේෂ ගැසට් පත්‍ර

අංකය දිනය විස්තරය බාගත කරන්න
2335/16 2023-06-08 Ministry of Defence - United Nations Security Council Resolution (UN SCR) 1373. Regulation No. 1 of 2012 සි  |   E  
2335/14 2023-06-07 Land Acquisition - Alugolla and Penalaboda, Naula D/S Division, Matale District සි  |   E  
2335/15 2023-06-07 Land Acquisition - Muththettugala, Mallawapitiya D/S Division, Kurunegala District සි  |   E  
2335/06 2023-06-06 Land Acquisition - Imaduwa, Imaduwa D/S Division, Galle District සි  |   E  
2335/07 2023-06-06 Ministry of Labour and Foreign Employment - The Industrial disputes between M. G. U. Rasanjali and seven Employeed No. 77 Universal City Hapugala and other part Road Development Authority No. 19 Galle - The Industrial Disputes between W. A. Dharmadasa No. 200 Polgasovita and other part Sri Lanka Transport Board Colombo 05 (S only) සි  |   E  
2335/08 2023-06-06 Ministry of Labour and Foreign Employment - The Industrial disputes between H. M. W. Abeyrathna, Mathale and other part Sri Lanka Transport Board Colombo 05 - The Industrial Disputes between Sri Lanka Broad Casting Cooperation Mechanic Colombo 07 and other part Sri Lanka Broad casting Cooperation, Colombo 07 (S only) සි  |   E  
2335/09 2023-06-06 Architects Registration Board - Sri Lanka Institute of Architects සි  |   E  
2335/10 2023-06-06 Ministry of Labour and Foreign Employment - The Industrial disputes between W. J. M. D. Nawarathna, Colombo 03 and other part National Council for Disaster Management Colombo 07 - The Industrial Disputes between W. A. A. D. Pushpakumara, Ellakkala, and other part Air Port and Aviation Services (Sri Lanka) Ltd. Katunayaka (S only) සි  |   E  
2335/11 2023-06-06 Ministry of Labour and Foreign Employment - The Industrial disputes between Road Development Authority Engineers Association Battaramulla and other part Road Development Authority "Maganeguma" Mahamedura Koswatta Battaramulla (E only) සි  |   E  
2335/12 2023-06-06 Ministry of Labour and Foreign Employment - The Industrial disputes between K. W. R. Sisira, Kottawa Pannipitiya and other part Lanka Electrical (Pvt.) Ltd. Colombo 03 - The Industrial disputes between C. B. Thennakoon Kengalla and other part Sri Lanka Part Authority Colombo 01 (S only) සි  |   E  
2335/01 2023-06-05 Sri Lanka Customs - Rates of Exchange with effect from 05.06.2023 to 11.06.2023 සි  |   E  
2335/02 2023-06-05 Ministry of Justice, Prison Affairs and Constitutional Reforms - Code of Criminal Procedure (Special Provisions) Act, No. 2 of 2013, Notification under Subsection (5) of Section 7 සි  |   E  
2335/03 2023-06-05 Mediation Boards Commission - Notice calling for nominations for the appointment of Mediators සි  |   E  
2335/04 2023-06-05 Department of Local Government - Central Province - Kandy Municipal Council Entertainment Tax සි  |   E  
2335/05 2023-06-05 Chief Secretariate - Southern Province - Rules of the Statute of the Registration of Trading Places No. 04 of 2019 under the Southern Provincial Council සි  |   E  
2334/44 2023-06-02 District Secretariate, Mullaitivu - Vattappalai Kannaky Amman Kovil Annual Festival - 2023 සි  |   E  
2334/46 2023-06-02 Land Acquisition - Eathuwatta, Udubaddawa D/S Division, Kurunegala District සි  |   E  
2334/47 2023-06-02 Ministry of Investment Promotion - The Colombo City Economic Commission Act, No. 11 of 2021 සි  |   E  
2334/32 2023-06-01 Land Acquisition - Kovalam, Karainagar D/S Division, Jaffna District - Kohuwala, Dehiwala D/S Division, Colombo District - Naiwanna, Maharagama D/S Division, Colombo District සි  |   E  
2334/33 2023-06-01 Land Acquisition - Polgahawela, Polgahawela D/S Division, Kurunegala District - Nugethota Welivitiya-Divithura D/S Division, Galle District - Nugethota, Welivitiya-Divithura D/S Division, Galle District සි  |   E  
2334/34 2023-06-01 Land Acquisition - Gammaddegoda, Rathgama D/S Division, Galle District - Aluthwewa, Galewela D/S Division, Matale District - Katubedda, Moratuwa D/S Division, Colombo District සි  |   E  
2334/35 2023-06-01 Land Acquisition - Horombawa, Kuliyapitiya East D/S Division, Kurunegala District - Karaiyur, Jaffna D/S Division, Jaffna District - Gammaddegoda, Rathgama D/S Division, Galle District සි  |   E  
2334/36 2023-06-01 Land Acquisition - Ganneekumburegama, Welimada D/S Division, Badulla District සි  |   E  
2334/37 2023-06-01 Land Acquisition - Hiripitiya, Thalgasmote, Attanagalla D/S Division, Gampaha District සි  |   E  
2334/38 2023-06-01 Land Acquisition - Pettah, Colombo D/S Division, Colombo District සි  |   E