අති විශේෂ ගැසට් පත්‍ර

අංකය දිනය විස්තරය බාගත කරන්න
2203/40 2021-11-30 Central Bank of Sri Lanka - Balance sheet as at 31st October 2020 සි  |   E  
2256/11 2021-11-30 Land Title Settlement Department - Boralessa, Wennappuwa D/S Division, Puttalam District - Cad. Map No. 410033 සි  |   E  
2256/12 2021-11-30 Land Title Settlement Department - Kamburugamuwa North, Weligama D/S Division, Matara District - Cad. Map No. 820069 සි  |   E  
2256/13 2021-11-30 Land Title Settlement Department - Dehigolla, Maniyanganaya D/S Badulla District - Cad. Map No. 710024 සි  |   E  
2256/14 2021-11-30 Land Title Settlement Department - Nikathenna, Harispaththuwa D/S Division, Kandy District - Cad. Map No. 320322 සි  |   E  
2256/15 2021-11-30 Land Title Settlement Department - Wegodapola, Galewela D/S Division, Matale District - Cad. Map No. 31006 සි  |   E  
2256/16 2021-11-30 Land Title Settlement Department - Rangirigama, Dambull D/S Division, Matale District - Cad. Map No. 310025 සි  |   E  
2256/17 2021-11-30 Land Title Settlement Department - Nivithigala, Nivithigala D/S Division, Ratnapura District - Cad. Map No. 620400 සි  |   E  
2256/18 2021-11-30 Land Title Settlement Department - Mabodala, Minuwangoda D/S Division, Gampaha District - Cad. Map No. 510401 සි  |   E  
2256/19 2021-11-30 Land Title Settlement Department - Ihalawewa, Keleamunukole, Ketakale Mawathagama, Ihalawa D/S Division, Anuradhapura District සි  |   E  
2256/20 2021-11-30 Central Bank of Sri Lanka - Balance sheet as at 31st October - 2021 සි  |   E  
2256/21 2021-11-30 Ministry of Water Supply - Construction of Akaragama Water Tower under Divulapitiya Water Supply Scheme - Errata to the Ex. Gaz. No. 2193/18 of 16.09.2020 සි  |   E  
2256/22 2021-11-30 Election Commission - Mr. W. H. L. Varna Kumara was declared elected as a Member of Parliament සි  |   E  
2256/23 2021-11-30 Reserved for Import and Export Control Department සි  |   E  
2256/24 2021-11-30 Land Acquisition - Kahawatta, Beliatta AD/S Division, Hambantota District සි  |   E  
2256/25 2021-11-30 Election Commission - S. Moupiya was elected as a member of the Kalmunai Municipal Council සි  |   E  
2256/26 2021-11-30 Election Commission - M. I. Rajabdeen was Selected as the member of the Kalmunai M. C. - S. Bresnav was Selected as the member of the Hatton Dickoya U. C. සි  |   E  
2256/27 2021-11-30 Governor's Secretariat - Sabaragamuwa - First Supplementary financial Statement - 2021, Sabaragamuwa Provincial Council and Authorization සි  |   E  
2256/28 2021-11-30 Land Acquisition - Walapane, Walapane D/S Division, Nuwara Eliya District සි  |   E  
2256/29 2021-11-30 Ministry of Labour - Mr. Mangala P. B. Yapa has been appointed as the Employers' Representatives member of the Wages Board for the Garment Manufacturing Trade සි  |   E  
2256/30 2021-11-30 Municipal Commissioner Colombo - Colombo Municipal Council Budget - 2022 සි  |   E  
2256/01 2021-11-29 Sri Lanka Customs - Rates of Exchange effective from 29.11.2021 to 05.12.2021 සි  |   E  
2256/02 2021-11-29 Reserved for Department of Land Title Settelment සි  |   E  
2256/03 2021-11-29 Land Acquisition - Muruthenge, Kuliyapitiya-East D/S Division, Kurunegala District සි  |   E  
2256/04 2021-11-29 Ministry of Labour - Collective Agreement between Habib Bank Ltd. Vs. Ceylon Bank Employees Union (E only) සි  |   E