අති විශේෂ ගැසට් පත්‍ර

අංකය දිනය විස්තරය බාගත කරන්න
2298/53 2022-09-23 Ministry of Defence - High Security Zone Order bearing No. 01 of 2022 සි  |   E  
2298/33 2022-09-22 Department of Census and Statistics - National Consumer Price Index August 2022 සි  |   E  
2298/46 2022-09-22 Election Commission - R. A. A. S. K. Ranasinghe was Selected as the member of the Nivithigala Pradeshiya Sabha සි  |   E  
2298/48 2022-09-22 Office of the Governor - Uva Province - Dissolution of Kataragama P/S සි  |   E  
2298/50 2022-09-22 Ministry of Sports and Youth Affairs - Cancellation of Extra Gazette No. 2297/94 of 17.09.2022 සි  |   E  
2298/28 2022-09-21 Presidential Secretariat - The Public Security Ordinance සි  |   E  
2298/30 2022-09-21 Election Commission - J. M. J. Jayaweera was Selected as the Member of the Wellawaya P.S. සි  |   E  
2298/31 2022-09-21 Ministry of Defence - Videsha Seva Padakkama Sri Lanka Air Force සි  |   E  
2298/02 2022-09-20 Land Title Settlement Department - Ihala Erewwala (Block 06), Dambulla D/S Division, Matale District - Cad. Map No. 310063 සි  |   E  
2298/22 2022-09-20 Department of Wildlife Conservation - The Fauna and Flora Protection Ordinance Order under Section 2 Madampawila Sanctuary සි  |   E  
2298/23 2022-09-20 Department of Wildlife Conservation - The Fauna and Flora Protection Ordinance Order under Section 2 Yala National Park Block VI සි  |   E  
2298/24 2022-09-20 Department of Wild Life Conservation - The Fauna and Flora Protection Ordinance Order Under Section 2 - Madampawila Sanctuary and Gal Oya Valley North - Eastern Sanctuary සි  |   E  
2298/01 2022-09-19 Sri Lanka Customs - Rates of Exchange effective from 19.09.2022 to 25.09.2022 සි  |   E  
2297/81 2022-09-17 Land Title Settlement Department - Magammana, Homagama D/S Division, Colombo District - Cad. Map No. 52004 සි  |   E  
2297/82 2022-09-17 Land Title Settlement Department - Agalegedara, Diulapitiya D/S Division, Gampaha District - Cad. Map No. 510002 සි  |   E  
2297/83 2022-09-17 Land Title Settlement Department - Hapugasthalawa, Kothmale D/S Division, Kandy District - Cad. Map No. 330301 සි  |   E  
2297/84 2022-09-17 Land Title Settlement Department - Ulnitiyawa, Wennappuwa D/S Division, Puttalam District - Cad. Map No. 410025 සි  |   E  
2297/85 2022-09-17 Land Title Settlement Department - Kandaliyaddapaluwa, Mahara D/S Division, Gampaha District - Cad. Map No. 510821 සි  |   E  
2297/86 2022-09-17 Land Title Settlement Department - Rathmalana, Rathmalana D/S Division, Colombo District - Cad. Map No. 520003 සි  |   E  
2297/87 2022-09-17 Land Title Settlement Department - Pohoddaramulla Kalutara D/S Division, Kalutara District - Cad. Map No. 530015 සි  |   E  
2297/88 2022-09-17 Land Title Settlement Department - Koralawella, Moratuwa D/S Division, Colombo District සි  |   E  
2297/89 2022-09-17 Land Title Settlement Department - Wariyapola, Wariyapola D/S Division, Kurunegala District සි  |   E  
2297/90 2022-09-17 Land Title Settlement Department - Dolahena, Meerigama D/S Division, Gampaha District - Cad Map No. 510241 සි  |   E  
2297/91 2022-09-17 Land Title Settlement Department - Kirigampamunuwa, Homagama D/S Division, Colombo District - Cad Map No. 520018 සි  |   E  
2297/92 2022-09-17 Land Title Settlement Department - Niwandna, Ja-ela D/S Division, Gampha District - Cad Map No. 512203 සි  |   E