අති විශේෂ ගැසට් පත්‍ර

අංකය දිනය විස්තරය බාගත කරන්න
2239/35 2021-08-05 Land Title Settlement Department - Horetuduwa, Panadura D/S Division, Kalutara District - Cad. Map No. 530011 සි  |   E  
2239/36 2021-08-05 Land Acquisition - Bopitiya, Akuressa D/S Division, Matara District සි  |   E  
2239/37 2021-08-05 Land Acquisition - Nallahena, Beruwala D/S Division, Kalutara District සි  |   E  
2239/38 2021-08-05 Ministry of Lands - Land Reforms Act, No. 01 of 1972 of the National State Assembly D/S Division, Katana සි  |   E  
2239/39 2021-08-05 Land Acquisition - Daramitipola, Ibbagamuwa D/S Division, Kurunegala District සි  |   E  
2239/40 2021-08-05 Land Acquisition - Megodadiyathure, Ibbagamuwa D/S Division, Kurunegala District සි  |   E  
2239/41 2021-08-05 Land Acquisition - Horambawa, Kuliyapitiya-East D/S Division, Kurunegala District සි  |   E  
2239/42 2021-08-05 Land Acquisition - Thalawa, Hali-Ela D/S Division, Badulla District සි  |   E  
2239/43 2021-08-05 Land Acquisition - Kambarawa, Naula D/S Division, Matale District සි  |   E  
2239/44 2021-08-05 State Ministry of Promoting the Production & Regulating the Supply of Organic Fertilizer and Paddy etc. - The Control of Pesticides (Pesticide Technical and Advisory Committee) Rules No. 1 of 2021 සි  |   E  
2239/27 2021-08-04 Land Acquisition - Parabevila, Polgahawela D/S Division, Kurunegala District -Parabevila, Polgahawela D/S Division, Kurunegala District සි  |   E  
2239/28 2021-08-04 Land Acquisition - Hadugala, Polgahawela D/S Division, Kurunegala District - Walagammulla, Polgahawela D/S Division, Kurunegala District සි  |   E  
2239/29 2021-08-04 Land Title Settlement Department - Notice Calling for Claims to Land Parcels D/S Division, Thirappane - Cad. Map No. 110593 සි  |   E  
2239/30 2021-08-04 Land Acquisition - Rakwana, Godakawela D/S Division, Rathnapura District සි  |   E  
2239/31 2021-08-04 Land Acquisition - Pangollamada, Akurana D/S Division, Kandy District සි  |   E  
2239/32 2021-08-04 Land Acquisition - Amendment to the Extra Ordinary Gazette No. 2225/17 of 28.04.2021 D/S Division, Akkavipattu සි  |   E  
2239/33 2021-08-04 Department of Local Government - Central Province - Correction Notice to Extra Ordinary Gazette No. 2238/14 of 28.07.2021 සි  |   E  
2239/13 2021-08-03 Land Title Settlement Department - Rawathawatta, Moratuwa D/S Division, Colombo District - Cad. Map No. 520201 සි  |   E  
2239/14 2021-08-03 Land Title Settlement Department - Hiththetiya East, Matara D/S Division, Matara District - Cad. Map No. 820004 සි  |   E  
2239/15 2021-08-03 Land Title Settlement Department - Amendment to the Ex. Gaz. No. 2147/30 of 29.10.2019, Kalutara D/S Division සි  |   E  
2239/16 2021-08-03 Department of Fiscal Policy - Excise (Special Provisions) Act, No. 13 of 1989 - Order Under Section 3C සි  |   E  
2239/17 2021-08-03 Land Title Settlement Department - Amendment to the Ex. Gaz. No. 1665/13 of 04.08.2010 Homagama D/S Division - Cad. Map No. 520004 සි  |   E  
2239/18 2021-08-03 Land Title Settlement Department - Katukurunduwatta, Rathmalana D/S Division, Colombo District - Cad. Map No. 521005 සි  |   E  
2239/19 2021-08-03 Land Title Settlement Department - Kohuwala, Dehiwala D/S Division, Colombo District - Cad. Map No. 520801 සි  |   E  
2239/20 2021-08-03 Land Title Settlement Department - Mahaloluwa, Dompe D/S Division, Gampaha District - Cad. Map No. 511001 සි  |   E