අති විශේෂ ගැසට් පත්‍ර

අංකය දිනය විස්තරය බාගත කරන්න
2058/35 2018-02-16 Land Title Settlement Department - Wataddara, Attanagalla D/S Division, Gampaha District - Cad. Map No. 510617 සි  |   E  
2058/36 2018-02-16 Land Title Settlement Department - Homagama, Homagama D/S Division, Colombo District - Cad. Map No. 520001 සි  |   E  
2058/37 2018-02-16 Land Title Settlement Department - Abakote Rideegama D/S Division, Kurunegala District - Cad. Map No. 420048 සි  |   E  
2058/38 2018-02-16 Land Title Settlement Department - Mayfield, Galigamuwa D/S Division, Kegalle District - Cad. Map No. 610009 සි  |   E  
2058/39 2018-02-16 Land Title Settlement Department - Hiththatiya East, Matara D/S Division, Matara District - Cad. Map No. 820004 සි  |   E  
2058/40 2018-02-16 Land Title Settlement Department - Sitinamaluwa, Beliatta D/S Division, Hambatota District - Cad. Map No. 830116 සි  |   E  
2058/41 2018-02-16 Land Title Settlement Department - Dutugemunu, Dehiwala D/S Division, Colombo District - Cad. Map No. 520802 සි  |   E  
2058/42 2018-02-16 Land Title Settlement Department - Rajanganaya Colony Dakuna Iuura Yaya, 12 Rajanganaya D/S Division, Anuradhapura District - Cad. Map No. 110021 සි  |   E  
2058/43 2018-02-16 Land Title Settlement Department - Etamurungagoda, Harispattuwa D/S Division, Kandy District - Cad. Map No. 320315 සි  |   E  
2058/44 2018-02-16 Land Title Settlement Department - Pohoddaramulla, Kalutara D/S Division, Kalutara District - Cad. Map No. 530014 සි  |   E  
2058/45 2018-02-16 Land Title Settlement Department - Doranepola, Rideegama D/S Division, Kurunegala District - Cad. Map No. 420070 සි  |   E  
2058/46 2018-02-16 Land Title Settlement Department - Gurudeniya, Kandy Four Gravets & Gangawata Koralaya D/S Division, Kandy District - Cad. Map No. 320300 සි  |   E  
2058/47 2018-02-16 Land Title Settlement Department - Moratumulla, Moratuwa D/S Division, Colombo District - Cad. Map No. 520202 සි  |   E  
2058/48 2018-02-16 Land Acquisition - Kotawera Pahalagama Uvaparanagama D/S Division, Badulla District - Amendment Gaz.Ex.No. 2046/06 dated 20.11.2017 Thihagoda D/S Division. සි  |   E  
2058/49 2018-02-16 Land Acquisition - Liyanwala Padukka and Arukwatta Padukka D/S Division, Colombo District සි  |   E  
2058/50 2018-02-16 Land Acquisition - Kiriwaththuduwa, Homagama D/S Division, Colombo District සි  |   E  
2058/30 2018-02-15 Department of Trade & Investment Policy - Order to Impose Special Commoditi Levy on Cone or beet Sugr, R. a. w. Sugar, etc, from 16.02.2018 for a 6 month Period සි  |   E  
2058/31 2018-02-15 Land Acquisition - Wawulambe, Dambulla D/S Division, Matale District සි  |   E  
2058/32 2018-02-15 Land Acquisition - Mahakowana, Mallawapitiya D/S Division, Kurunegala District සි  |   E  
2058/04 2018-02-14 Land Acquisition - Pahala Bope, Padukka D/S Division, Colombo District සි  |   E  
2058/05 2018-02-14 Land Acquisition - Arukwattha, Angampitiya & Pahala Bope, Padukka D/S Division, Colombo District සි  |   E  
2058/06 2018-02-14 Land Acquisition - Ulpathakumbura, Kandy Four Gravets D/S Division, Kandy District සි  |   E  
2058/07 2018-02-14 Land Title Settlement Department - Dedurunadeegama, Redeegama D/S Division, Kurunegala District - Cad. Map No. 420051 සි  |   E  
2058/08 2018-02-14 Land Title Settlement Department - Kendaliyaddapaluwa, Mahara D/S Division, Gampaha District - Cad. Map No. 510835 සි  |   E  
2058/09 2018-02-14 Land Title Settlement Department - Kohuwala, Dehiwala D/S Division, Colombo District - Cad. Map No. 520801 සි  |   E