අති විශේෂ ගැසට් පත්‍ර

අංකය දිනය විස්තරය බාගත කරන්න
2193/37 2020-09-18 Land Acquisition - Kitalella, Ella D/S Division, Badulla District - Chunnakam, Valikaman South D/S Division, Jaffna District - Girakaduwa, Pathadumbara D/S Division, Kandy District සි  |   E  
2193/38 2020-09-18 Land Acquisition - Chundikuli, Jaffna D/S Division, Jaffna District - Alupathakadahena, Kandy Four Gravets and Gangawata Korale D/S Division, Kandy District සි  |   E  
2193/39 2020-09-18 Land Acquisition - Correction Notice to the Ex. Gaz. No. 2177/13 of 29.05.2020 - Jaffna Town, Jaffna D/S Division, Jaffna District - Hiridenikanda, Matara D/S Division, Matara District - Pinnagolla, Patahewaheta D/S Division, Kandy District සි  |   E  
2193/40 2020-09-18 Land Acquisition - Homagama, Homagama D/S Division, Colombo District - Gangodawila, Maharagama D/S Division, Colombo District - Marathuwela, Udahewaheta D/S Division, Nuwara Eliya District සි  |   E  
2193/41 2020-09-18 Land Acquisition - Aluthwewa, Galewela D/S Division, Mathale District - Udagama, Warakalavita, Hanguranketha D/S Division, Nuwaraeliya District - Warakalavita, Hanguranketha D/S Division, Nuwara Eliya District සි  |   E  
2193/42 2020-09-18 Land Acquisition - Lalpe, Hakmana D/S Division, Matara District - Mahahena, Kothmale D/S DIvison, Nuwaraeliya District - Moragolla, Galewela D/S Division, Mathale District සි  |   E  
2193/43 2020-09-18 Land Acquisition - Morahenagama, Ambagamuwa Korale D/S Division, Nuwara Eliya District - Yatipiyangala, Udapalatha D/S Division Kandy District සි  |   E  
2193/44 2020-09-18 Land Acquisition - Punchinaidegama, Ganewatta D/S Division, Kurunegala District Kalatuwakela, Ganewatta D/S Division, Kurunegala District - Correction Notice to the Ex. Gaz. No. 2165/48 of 05.03.2020 සි  |   E  
2193/45 2020-09-18 Land Acquisition - Horagolla, Gampaha D/S Divison, Gampaha District සි  |   E  
2193/46 2020-09-18 Land Acquisition - Dematagoda, Thimbirigasyaya D/S Divison, Colombo District සි  |   E  
2193/47 2020-09-18 Governor's Office - Western Province - Extended the period of Investigation of Single Person Inquiry Board සි  |   E  
2193/48 2020-09-18 Land Acquisition - Kanduruwela, Thamankaduwa D/S Division, Polonnaruwa District - Gallealla, Thamankaduwa D/S Division, Polonnaruwa District - Kanduruwela, Thamankaduwa D/S Division, Polonnaruwa District and 20 others සි  |   E  
2193/49 2020-09-18 Land Acquisition - Lunuketiyamadiththa, Kundasale D/S Division, Kandy District සි  |   E  
2193/50 2020-09-18 Land Acquisition - Thennagama, Meerigama D/S Division, Gampaha District - Kiriweldola, Kotapola D/S Division, Matara District සි  |   E  
2193/51 2020-09-18 Land Acquisition - Weragampita, Matara D/S Division, Matara District - Newwaligama, Ambagamuwa Koralaya D/S Division, Nuwaraeliya District - Weliwaranagolla, Laggala D/S Division, Pallegama Matale District සි  |   E  
2193/52 2020-09-18 Governor's Secretariat - Sabaragamuwa - Revenue-Expenditure Estimates from 01.01.2020 up to 31.12.2020 සි  |   E  
2193/53 2020-09-18 Ministry of Labour - The Industrial Dispute between Richard Pieris Exports Plc. Vs. The Ceylon Mercantile Industrial and General Workers' Union (E only) සි  |   E  
2193/54 2020-09-18 Ministry of Defence - Award of Desha Puthra Sammanaya Year 2019 - Sri Lanka Naval Force සි  |   E  
2193/55 2020-09-18 Ministry of Youth and Sports - Sports Law No. 25 of 1973 සි  |   E  
2193/56 2020-09-18 Governors Secretariat - Sabaragamuwa - "This Gazette Extraordinary has been cancelled" - Appoint Hon. H. M. Rohana Anura Kumara for Single Person Tribunal of Inquiry සි  |   E  
2193/32 2020-09-17 Land Acquisition - The Land Compensation of Sooriyapaluwa North, Mahara D/S Division, Gampaha District සි  |   E  
2193/33 2020-09-17 Land Acquisition - Gatamana, Beliatta D/S Division, Hambantota District - Amendment to the Ex. Gaz. No. 2109/26, 08.02.2019 - Mahaheella, Beliatta D/S Division, Hambantota District සි  |   E  
2193/34 2020-09-17 Legal Affairs Department - Especially the Registeration of authorized Societies under the Societies Ordinance සි  |   E  
2193/35 2020-09-17 Election Commission - Declare that Mr. A. R. A. Kumara of the Nuwaraeliya Municipal Council has vacated his office සි  |   E  
2193/36 2020-09-17 Election Commission - Declare that M. A. M. Siyath as a member of the Manmunai Pattu P/S - Declare that M. M. A. Rahuman and A. M. Fizer as member of the Kattankudy UC සි  |   E