අති විශේෂ ගැසට් පත්‍ර

අංකය දිනය විස්තරය බාගත කරන්න
2232/41 2021-06-19 Land Title Settlement Department - Sooriyapaluwa, Mahara D/S Division, Gampaha District - Cad. Map No. 510820 සි  |   E  
2232/42 2021-06-19 Land Title Settlement Department - Indebeda, Moratuwa D/S Division, Colombo District - Cad. Map No. 520203 සි  |   E  
2232/43 2021-06-19 Land Title Settlement Department - Dampe, Kesbewa D/S Division, Colombo District - Cad. Map No.521207 සි  |   E  
2232/44 2021-06-19 Land Title Settlement Department - Mottunna, Meerigama D/S Division, Gampaha District - Cad. Map No.510245 සි  |   E  
2232/45 2021-06-19 Land Title Settlement Department - Moratuwella, Moratuwa D/S Division, Colombo District සි  |   E  
2232/46 2021-06-19 Land Title Settlement Department - Kamburugalla, Attanagalla D/S Division, Gampaha District - Cad. Map No. 510633 සි  |   E  
2232/33 2021-06-18 Ministry of Agriculture - Amended the Felling of trees (Control) Act (Chapter 452), Insert new Item ('4 Coconut tree (Cocos nucifera') ) සි  |   E  
2232/34 2021-06-18 Election Commission - Elected as member of Parliament Mr. Ranil Wickremasinghe සි  |   E  
2232/35 2021-06-18 Election Commission - The number of members which each electoral District Set Out සි  |   E  
2232/36 2021-06-18 State Ministry of Gem and Jewellery Related Industries - Amendet to the Gaz. Extraordinary No. 2165/02 dated 02.03.2020 (The Gem and Jewellery (License fee) No. 01 of 2020 සි  |   E  
2232/37 2021-06-18 Ministry of Public Services Provincial Council and Local Government - Syllabus of the Written Competitive Examination for recruitment to Grade III of the Sri Lanka Administrative Service Under Open Stream සි  |   E  
2232/38 2021-06-18 Consume Affairs Authority - Maximum Retail Price for Coconut සි  |   E  
2232/39 2021-06-18 Presidential Secretariat - Functions and Duties amended further with effect from 17.06.2021 සි  |   E  
2232/40 2021-06-18 Presidential Secretariat - Essential Public Services Act, No. 61 of 1979 - Postal Services සි  |   E  
2232/28 2021-06-17 Land Acquisition - Yodhagma, Rambukkana D/S Division, Kegalle District - Morahela, Imbulpe D/S Division, Rathnapura District - Wegama, Haliela D/S Division, Badulla District - Deyyandara, Mulatiyana D/S Division, Galle District සි  |   E  
2232/29 2021-06-17 Land Acquisition - Jayanthi Wewa, Padavi Sripura D/S Division, Trincomalee District - Udugoda, Kegalle D/S Division, Kelalle District සි  |   E  
2232/30 2021-06-17 Land Acquisition - Kalapaluwawa, Kaduwela D/S Division, Colombo District සි  |   E  
2232/31 2021-06-17 Presidential Secretariat - Essential Public Services Act, No. 61 of 1979 සි  |   E  
2232/32 2021-06-17 Department of Local Government - Eastern Province - Recalling meeting to Select a new Chairman for the Vacated Chairman's Position of Seruwila Pradeshiya Sabha in Trincomalee District of Easter Province will be Convened on 02.07.2021 at 10.00 a.m. at the Seruwila Pradeshiya Sabha Council Hall සි  |   E  
2232/27 2021-06-15 Election Commission - Amendment to the Gaz.Ex.No. 2232/26, dated 14.06.2021 On Sinhala Language Three Notices සි  |   E  
2232/01 2021-06-14 Sri Lanka Customs - Rates of Exchange with effect from 14.06.2021 to 20.06.2021 සි  |   E  
2232/02 2021-06-14 Department of Local Government - North Western Province - Taking action against Chairman of Wariyapola Pradeshiya Sabha සි  |   E  
2232/03 2021-06-14 Department Trade and Investment Policy - Special Commodity Levy on Clementines Frosh 120 Rs Per Kg and Others from 15.06.2021 සි  |   E  
2232/04 2021-06-14 Land Acquisition - Nailiya 823 Kurunegala D/S Division, Kurunegala District - Ginneriya, Polgahawela D/S Division, Kurunegala District - Wilgamuwawatta Alawwa D/S Division, Kurunegala District - Algama, Weerambugedara D/S Division, Kurunegala District සි  |   E  
2232/05 2021-06-14 Department of Inland Revenue - Inland Revenue Act, 24 of 2017 Guidelines Under Section 57 of the Inland Revenue (Amendment) Act, No. 10 of 2021 සි  |   E