சட்டம்

இலக்கம் திகதி விபரம் பதிவிறக்கம் செய்யவும்
41/2022 2022-11-23 Poisons, Opium and Dangerous Drugs (Amendment)  |  සි   E
33/2022 2022-11-17 Small claims Courts' Procedure  |  සි   E
34/2022 2022-11-17 Judicature (Amendment)  |  සි   E
35/2022 2022-11-17 High Court of the Provinces (Special Provisions) (Amendment)  |  සි   E
36/2022 2022-11-17 Civil Procedure Code (Amendment)  |  සි   E
37/2022 2022-11-17 Kandyan Marriage and Divorce (Amendment)  |  සි   E
38/2022 2022-11-17 Code of Criminal Procedure (Amendment)  |  සි   E
39/2022 2022-11-17 Children and Young Persons (Amendment)  |  සි   E
40/2022 2022-11-17 Dangerous Animals (Amendment)  |  සි   E
00/2022 2022-10-31 21st Amendment to the Constitution  |  සි   E
31/2022 2022-10-31 Notaries (Amendment)  |  සි   E
32/2022 2022-10-31 Registration of Documents (Amendment)  |  සි   E
28/2022 2022-10-25 Powers of Attorney (Amendment)  |  සි   E
29/2022 2022-10-25 Wills (Amendment)  |  සි   E
30/2022 2022-10-25 Prevention of Frauds (Amendment)  |  සි   E
27/2022 2022-10-21 Petroleum Products (Special Provisions) (Amendment)  |  සි   E
26/2022 2022-09-26 Sri Lanka Rupavahini Corporation (Amendment)  |  සි   E
25/2022 2022-09-20 Social Security Contribution Levy  |  සි   E
22/2022 2022-09-16 Industrial Disputes (Amendment)  |  සි   E
23/2022 2022-09-16 Termination of Employment of Workmen (Special Provisions) (Amendment)  |  සි   E
24/2022 2022-09-16 Industrial Disputes (Amendment)  |  සි   E
21/2022 2022-09-09 Appropriation (Amendment)  |  සි   E
20/2022 2022-09-06 Sisira Jayakody Siyapatha Foundation (Incorporation)  |  සි   E
17/2022 2022-06-23 Civil Procedure Code (Amendment)  |  සි   E
18/2022 2022-06-23 Code of Criminal Procedure (Amendment)  |  සි   E