சட்டம்

இலக்கம் திகதி விபரம் பதிவிறக்கம் செய்யவும்
18/2021 2021-09-15 Finance  |  සි   E
17/2021 2021-08-23 Coronavirus Disease 2019 (Covid - 19) (Temporary Provisions)  |  සි   E
16/2021 2021-08-16 National Minimum Wage of Workers (Amendment)  |  සි   E
14/2021 2021-07-16 Code of Criminal Procedure (Amedment)  |  සි   E
15/2021 2021-07-16 Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Amendment)  |  සි   E
13/2021 2021-06-30 Sri Lanka Land Development Corporation (Amendment)  |  සි   E
12/2021 2021-06-14 Fiscal Management (Responsibility) (Amendment)  |  සි   E
11/2021 2021-05-27 Colombo Port City Economic Commission  |  සි   E
09/2021 2021-05-13 Value Added Tax (Amendment)  |  සි   E
10/2021 2021-05-13 Inland Revenue (Amendment)  |  සි   E
01/2021 2021-01-18 Shop and Office Employees (Regulation of Employment and Remuneration) (Amendment)  |  සි   E
02/2021 2021-01-18 Employment of Women, Young Persons and Children (Amendment)  |  සි   E
03/2021 2021-01-18 Minimum Wages (Indian Labour) (Amendment)  |  සි   E
04/2021 2021-01-18 Factories (Amendment)  |  සි   E
05/2021 2021-01-18 Penal Code (Amendment)  |  සි   E
06/2021 2021-01-18 Evidence (Amendment)  |  සි   E
07/2021 2021-01-18 Bail (Amendment)  |  සි   E
08/2021 2021-01-18 Intellectual Property (Amendment)  |  සි   E
07/2020 2020-12-10 Appropriation  |  සි   E
06/2020 2020-11-20 Appropriation  |  සි   E
00/2020 2020-10-29 20th Amendment to the Constitution (NEW)  |  සි   E
02/2020 2020-10-12 Finance (Amendment)  |  සි   E
03/2020 2020-10-12 Nation Building Tax (Amendment)  |  සි   E
04/2020 2020-10-12 Economic Service Charge (Amendment)  |  සි   E
05/2020 2020-10-12 ports and Airports Development Levy (Amendment)  |  සි   E