சட்டம்

இலக்கம் திகதி விபரம் பதிவிறக்கம் செய்யவும்
11/2017 2017-07-28 Fisheries and Aquatic Resources (Amendment)  |  සි   E
12/2017 2017-07-28 Foreign Exchange Act No. 12 of 2017  |  සි   E
10/2017 2017-07-21 Registration of Electors  |  සි   E
09/2017 2017-07-07 Office on Missing Persons (Establishment, Administration and Discharge of Functions) (Amendment)  |  සි   E
08/2017 2017-06-09 Civil Procedure Code (Amendment)  |  සි   E
07/2017 2017-05-19 Economic Service Charge (Amendment)  |  සි   E
06/2017 2017-04-07 National Transport Commission (Amendment)  |  සි   E
05/2017 2017-04-04 Revocation of irrevocable Deeds of Gift on the ground of Gross Ingratitude  |  සි   E
04/2017 2017-03-09 Engineering Council, Sri Lanka  |  සි   E
01/2017 2017-02-23 Medical (Amendment)  |  සි   E
02/2017 2017-02-23 Divineguama (Amendment)  |  සි   E
03/2017 2017-02-23 Land (Restrictions on Alienation) (Amendment)  |  සි   E
24/2016 2016-12-10 Appropriation Act  |  සි   E
18/2016 2016-11-17 Code of Criminal Procedure (Amendment)  |  සි   E
19/2016 2016-11-17 Law Commission (Amendment)  |  සි   E
21/2016 2016-11-07 Ports & Airports Development Levy (Amendment)  |  සි   E
22/2016 2016-11-07 Nation Building Tax (Amendment)  |  සි   E
23/2016 2016-11-07 Appropriation (Amendment)  |  සි   E
20/2016 2016-11-01 Value Added Tax (Amendment)  |  සි   E
17/2016 2016-10-05 Universities Act  |  සි   E
15/2016 2016-09-07 Animal Feed (Amendment)  |  සි   E
16/2016 2016-09-07 Registration of Deaths (Temporary Provisions) (Amendment)  |  සි   E
13/2016 2016-08-23 Fiscal Management (Responsibility) (Amendment)  |  සි   E
14/2016 2016-08-23 Office on Missing Persons (Establishment, Administration & Discharge of Functions)  |  සි   E
12/2016 2016-08-05 Right to Information  |  සි   E