சட்டம்

இலக்கம் திகதி விபரம் பதிவிறக்கம் செய்யவும்
26/2018 2018-09-03 Excise (Amendment)  |  සි   E
27/2018 2018-09-03 Amaradeva Aesthetic & Research Centre  |  සි   E
25/2018 2018-08-16 Value Added Tax (Amendment)  |  සි   E
23/2018 2018-08-15 Apartment Ownership (Special Provisions)  |  සි   E
24/2018 2018-08-15 Mutual Assistance in Criminal Matters (Amendment)  |  සි   E
20/2018 2018-07-30 Nation Building Tax (Amendment)  |  සි   E
21/2018 2018-07-30 Land (Restrictions on Alienation) (Amendment)  |  සි   E
22/2018 2018-07-30 Bribery (Amendment)  |  සි   E
19/2018 2018-07-17 National Audit Act  |  සි   E
18/2018 2018-07-04 1990 Suwaseriya Foundation  |  සි   E
17/2018 2018-06-28 General Sir John Kotelawala Defence University (Special Provisions)  |  සි   E
16/2018 2018-06-22 National Defence Fund (Amendment)  |  සි   E
14/2018 2018-06-18 Shop and Office Employees (Regulation of Employment and Remuneration) (Amendment)  |  සි   E
15/2018 2018-06-18 Maternity Benefits (Amendment)  |  සි   E
13/2018 2018-06-05 Sri Lanka Tea Board (Amendment)  |  සි   E
10/2018 2018-05-21 Penal Code (Amendment)  |  සි   E
11/2018 2018-05-21 Code of Criminal Procedure (Amendment)  |  සි   E
12/2018 2018-05-21 Civil Aviation (Amendment)  |  සි   E
09/2018 2018-05-15 Judicature (Amendment)  |  සි   E
06/2018 2018-03-28 Trusts (Amendment)  |  සි   E
07/2018 2018-03-28 Intellectual Property (Amendment)  |  සි   E
08/2018 2018-03-28 Active Liability Management (Amendment)  |  සි   E
05/2018 2018-03-21 International Convertion for the Protection of all persons from Enforced Disappearance  |  සි   E
02/2018 2018-03-19 Anti-dumping & Countervailing Duties  |  සි   E
03/2018 2018-03-19 Safeguard Measures  |  සි   E