சட்டம்

இலக்கம் திகதி விபரம் பதிவிறக்கம் செய்யவும்
04/2017 2017-03-09 Engineering Council, Sri Lanka  |  සි   E
01/2017 2017-02-23 Medical (Amendment)  |  සි   E
02/2017 2017-02-23 Divineguama (Amendment)  |  සි   E
03/2017 2017-02-23 Land (Restrictions on Alienation) (Amendment)  |  සි   E
24/2016 2016-12-10 Appropriation Act  |  සි   E
18/2016 2016-11-17 Code of Criminal Procedure (Amendment)  |  සි   E
19/2016 2016-11-17 Law Commission (Amendment)  |  සි   E
21/2016 2016-11-07 Ports & Airports Development Levy (Amendment)  |  සි   E
22/2016 2016-11-07 Nation Building Tax (Amendment)  |  සි   E
23/2016 2016-11-07 Appropriation (Amendment)  |  සි   E
20/2016 2016-11-01 Value Added Tax (Amendment)  |  සි   E
17/2016 2016-10-05 Universities Act  |  සි   E
15/2016 2016-09-07 Animal Feed (Amendment)  |  සි   E
16/2016 2016-09-07 Registration of Deaths (Temporary Provisions) (Amendment)  |  සි   E
13/2016 2016-08-23 Fiscal Management (Responsibility) (Amendment)  |  සි   E
14/2016 2016-08-23 Office on Missing Persons (Establishment, Administration & Discharge of Functions)  |  සි   E
12/2016 2016-08-05 Right to Information  |  සි   E
10/2016 2016-07-29 Homoeopathy  |  සි   E
11/2016 2016-07-27 National Research Council  |  සි   E
09/2016 2016-07-21 Mediation Board (Amendment)  |  සි   E
08/2016 2016-07-20 Registration of Persons (Amendment)  |  සි   E
07/2016 2016-06-03 Asian Infrastructure Investment Bank Agreement (Ratification)  |  සි   E
06/2016 2016-05-20 Microfinance Act  |  සි   E
05/2016 2016-04-26 Prescription (Special Provisions)  |  සි   E
03/2016 2016-03-23 National Minimum Wage of Workers  |  සි   E