சட்டம்

இலக்கம் திகதி விபரம் பதிவிறக்கம் செய்யவும்
25/2022 2022-09-20 Social Security Contribution Levy  |  සි   E
22/2022 2022-09-16 Industrial Disputes (Amendment)  |  සි   E
23/2022 2022-09-16 Termination of Employment of Workmen (Special Provisions) (Amendment)  |  සි   E
24/2022 2022-09-16 Industrial Disputes (Amendment)  |  සි   E
21/2022 2022-09-09 Appropriation (Amendment)  |  සි   E
20/2022 2022-09-06 Sisira Jayakody Siyapatha Foundation (Incorporation)  |  සි   E
17/2022 2022-06-23 Civil Procedure Code (Amendment)  |  සි   E
18/2022 2022-06-23 Code of Criminal Procedure (Amendment)  |  සි   E
19/2022 2022-06-23 Industrial Disputes  |  සි   E
16/2022 2022-06-15 Sri Lanka Electricity (Amendment)  |  සි   E
15/2022 2022-05-18 Sri Shakyasinharama Viharastha Karyasadhaka Sanvidanaya (Incorporation)  |  සි   E
14/2022 2022-04-08 Surcharge Tax  |  සි   E
13/2022 2022-03-31 Value Added Tax (Amendment)  |  සි   E
12/2022 2022-03-29 Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) (Amendment)  |  සි   E
09/2022 2022-03-19 Personal Data Protection  |  සි   E
10/2022 2022-03-19 Workmen's Compensation (Amendment)  |  සි   E
11/2022 2022-03-19 Land Development (Amendment)  |  සි   E
08/2022 2022-03-16 Intellectual Property (Amendment)  |  සි   E
07/2022 2022-03-02 Fauna and Flora Protection (Amendment)  |  සි   E
02/2022 2022-02-17 Code of Criminal Procedure (Amendment)  |  සි   E
03/2022 2022-02-17 Prohibition of Anti-Personnel Mines  |  සි   E
04/2022 2022-02-17 Judicature (Amendment)  |  සි   E
05/2022 2022-02-17 Civil Procedure Code (Amendment)  |  සි   E
06/2022 2022-02-17 Provincial Councils (Transfer of Stamp Duty) (Amendment)  |  සි   E
01/2022 2022-02-14 Mahapola Higher Education Scholarship Trust Fund (Amendment)  |  සි   E