சட்டம்

இலக்கம் திகதி விபரம் பதிவிறக்கம் செய்யவும்
31/2017 2017-12-14 Local Authorities Elections (Amendment)  |  සි   E
32/2017 2017-12-14 Appropriation (Amendment)  |  සි   E
30/2017 2017-12-09 Appropriation Act  |  සි   E
29/2017 2017-11-18 Prevention of Crimes (Amendment)  |  සි   E
26/2017 2017-11-17 Judicature (Amendment)  |  සි   E
27/2017 2017-11-17 Assistance to and Protection of Victims of Crime and Witnesses (Amendment)  |  සි   E
28/2017 2017-11-17 Local Authorities (Special Provisions)  |  සි   E
25/2017 2017-11-02 Electronic Transactions Act (Amendment)  |  සි   E
24/2017 2017-10-27 Inland Revenue Act  |  සි   E
23/2017 2017-10-20 Regulation of Insurance Industry (Amendment)  |  සි   E
20/2017 2017-10-13 Municipal Councils (Amendment)  |  සි   E
21/2017 2017-10-13 Urban Councils (Amendment)  |  සි   E
22/2017 2017-10-13 Pradeshiya Sabhas (Amendment)  |  සි   E
18/2017 2017-10-06 Motor Traffic (Amendment)  |  සි   E
19/2017 2017-10-06 Sri Lanka Sustainable Development  |  සි   E
17/2017 2017-09-22 Provincial Councils Elections (Amendment)  |  සි   E
16/2017 2017-08-31 Local Authorities Elections (Amendment)  |  සි   E
15/2017 2017-08-25 Ceylon German Technical Training Institute  |  සි   E
14/2017 2017-08-18 Sugathadasa National Sports Complex Authority (Amendment)  |  සි   E
13/2017 2017-08-09 Nation Building Tax (Amendment)  |  සි   E
11/2017 2017-07-28 Fisheries and Aquatic Resources (Amendment)  |  සි   E
12/2017 2017-07-28 Foreign Exchange Act No. 12 of 2017  |  සි   E
10/2017 2017-07-21 Registration of Electors  |  සි   E
09/2017 2017-07-07 Office on Missing Persons (Establishment, Administration and Discharge of Functions) (Amendment)  |  සි   E
08/2017 2017-06-09 Civil Procedure Code (Amendment)  |  සි   E