சட்டம்

இலக்கம் திகதி விபரம் பதிவிறக்கம் செய்யவும்
35/2018 2018-11-01 Finance  |  සි   E
34/2018 2018-10-22 Office for Reparations  |  සි   E
32/2018 2018-10-04 New Villages Development Authority for Plantation Region  |  සි   E
33/2018 2018-10-04 Economic Service Charge (Amendment)  |  සි   E
29/2018 2018-09-28 Carriage by Air  |  සි   E
30/2018 2018-09-28 Pradeshiya Sabhas (Amendment)  |  සි   E
31/2018 2018-09-28 Institute of Personnel Management (Amendment)  |  සි   E
28/2018 2018-09-19 Medical (Amendment)  |  සි   E
26/2018 2018-09-03 Excise (Amendment)  |  සි   E
27/2018 2018-09-03 Amaradeva Aesthetic & Research Centre  |  සි   E
25/2018 2018-08-16 Value Added Tax (Amendment)  |  සි   E
23/2018 2018-08-15 Apartment Ownership (Special Provisions)  |  සි   E
24/2018 2018-08-15 Mutual Assistance in Criminal Matters (Amendment)  |  සි   E
20/2018 2018-07-30 Nation Building Tax (Amendment)  |  සි   E
21/2018 2018-07-30 Land (Restrictions on Alienation) (Amendment)  |  සි   E
22/2018 2018-07-30 Bribery (Amendment)  |  සි   E
19/2018 2018-07-17 National Audit Act  |  සි   E
18/2018 2018-07-04 1990 Suwaseriya Foundation  |  සි   E
17/2018 2018-06-28 General Sir John Kotelawala Defence University (Special Provisions)  |  සි   E
16/2018 2018-06-22 National Defence Fund (Amendment)  |  සි   E
14/2018 2018-06-18 Shop and Office Employees (Regulation of Employment and Remuneration) (Amendment)  |  සි   E
15/2018 2018-06-18 Maternity Benefits (Amendment)  |  සි   E
13/2018 2018-06-05 Sri Lanka Tea Board (Amendment)  |  සි   E
10/2018 2018-05-21 Penal Code (Amendment)  |  සි   E
11/2018 2018-05-21 Code of Criminal Procedure (Amendment)  |  සි   E