சட்டம்

இலக்கம் திகதி விபரம் பதிவிறக்கம் செய்யவும்
07/2019 2019-05-19 Coconut Development (Amendment)  |  සි   E
05/2019 2019-04-05 Judicature (Amendment)  |  සි   E
06/2019 2019-04-05 Appropriation  |  සි   E
04/2019 2019-02-05 Debt Conciliation (Amendment)  |  සි   E
03/2019 2019-02-01 Commissions of Inquiry (Amendment)  |  සි   E
01/2019 2019-01-17 Chemical Weapons Convention (Amendment)  |  සි   E
02/2019 2019-01-17 Recovery of Damages for the Death of a Person  |  සි   E
35/2018 2018-11-01 Finance  |  සි   E
34/2018 2018-10-22 Office for Reparations  |  සි   E
32/2018 2018-10-04 New Villages Development Authority for Plantation Region  |  සි   E
33/2018 2018-10-04 Economic Service Charge (Amendment)  |  සි   E
29/2018 2018-09-28 Carriage by Air  |  සි   E
30/2018 2018-09-28 Pradeshiya Sabhas (Amendment)  |  සි   E
31/2018 2018-09-28 Institute of Personnel Management (Amendment)  |  සි   E
28/2018 2018-09-19 Medical (Amendment)  |  සි   E
26/2018 2018-09-03 Excise (Amendment)  |  සි   E
27/2018 2018-09-03 Amaradeva Aesthetic & Research Centre  |  සි   E
25/2018 2018-08-16 Value Added Tax (Amendment)  |  සි   E
23/2018 2018-08-15 Apartment Ownership (Special Provisions)  |  සි   E
24/2018 2018-08-15 Mutual Assistance in Criminal Matters (Amendment)  |  සි   E
20/2018 2018-07-30 Nation Building Tax (Amendment)  |  සි   E
21/2018 2018-07-30 Land (Restrictions on Alienation) (Amendment)  |  සි   E
22/2018 2018-07-30 Bribery (Amendment)  |  සි   E
19/2018 2018-07-17 National Audit Act  |  සි   E
18/2018 2018-07-04 1990 Suwaseriya Foundation  |  සි   E