சட்டம்

இலக்கம் திகதி விபரம் பதிவிறக்கம் செய்யவும்
20/2017 2017-10-13 Municipal Councils (Amendment)  |  සි   E
21/2017 2017-10-13 Urban Councils (Amendment)  |  සි   E
22/2017 2017-10-13 Pradeshiya Sabhas (Amendment)  |  සි   E
18/2017 2017-10-06 Motor Traffic (Amendment)  |  සි   E
19/2017 2017-10-06 Sri Lanka Sustainable Development  |  සි   E
17/2017 2017-09-22 Provincial Councils Elections (Amendment)  |  සි   E
16/2017 2017-08-31 Local Authorities Elections (Amendment)  |  සි   E
15/2017 2017-08-25 Ceylon German Technical Training Institute  |  සි   E
14/2017 2017-08-18 Sugathadasa National Sports Complex Authority (Amendment)  |  සි   E
13/2017 2017-08-09 Nation Building Tax (Amendment)  |  සි   E
11/2017 2017-07-28 Fisheries and Aquatic Resources (Amendment)  |  සි   E
12/2017 2017-07-28 Foreign Exchange Act No. 12 of 2017  |  සි   E
10/2017 2017-07-21 Registration of Electors  |  සි   E
09/2017 2017-07-07 Office on Missing Persons (Establishment, Administration and Discharge of Functions) (Amendment)  |  සි   E
08/2017 2017-06-09 Civil Procedure Code (Amendment)  |  සි   E
07/2017 2017-05-19 Economic Service Charge (Amendment)  |  සි   E
06/2017 2017-04-07 National Transport Commission (Amendment)  |  සි   E
05/2017 2017-04-04 Revocation of irrevocable Deeds of Gift on the ground of Gross Ingratitude  |  සි   E
04/2017 2017-03-09 Engineering Council, Sri Lanka  |  සි   E
01/2017 2017-02-23 Medical (Amendment)  |  සි   E
02/2017 2017-02-23 Divineguama (Amendment)  |  සි   E
03/2017 2017-02-23 Land (Restrictions on Alienation) (Amendment)  |  සි   E
24/2016 2016-12-10 Appropriation Act  |  සි   E
18/2016 2016-11-17 Code of Criminal Procedure (Amendment)  |  සි   E
19/2016 2016-11-17 Law Commission (Amendment)  |  සි   E