வர்த்தமானப் பத்திரிகை
gazette date


பகுதி I
  • பிரகடனங்கள், நியமனங்கள், அரசாங்க அறிவித்தல்கள், விலைக் கட்டளைகள், இலங்கை மத்திய வங்கியின் அறிவித்தகள் மற்றும், கணக்கு விபரங்கள், வரவு செலவுத் திரட்டுக்கள், அரசாங்கப் பகுதிகளின் நானாவித அறிவித்தல்கள், மாலுமிகளுக்கு அறிவித்தல்கள்
  • பதவிகள் - வெற்றிடம், பரீட்சைகளும், பரீட்சைப் பெறுபேறுகளும் பிறவும்
  • விளம்பரங்கள், பொருட்கள் விற்பனவும் பிறவும்
  • வியாபார உரிமை அடையாள விளம்பரங்கள் மற்றும் அறிவித்தல்கள், ஆக்க உரிமைகள் பற்றுய அறிவித்தல்கள்
தொகுதி (I) - பொது
தொகுதி (IIஅ) - விளம்பரங்கள்
தொகுதி (IIஆ) - விளம்பரங்கள்
தொகுதி (III) - வியாபார உாிமை அடையாளங்களும் ஆக்க உாிமை விளம்பரங்களும்
பகுதி II
  • சட்டங்கள், சட்டமூலங்கள், மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றச் சட்ட அறிவித்தல்கள், உயர் நீதிமன்ற அறிவித்தல்கள், உயர் நீதிமன்ற குற்ற விசாரமை பற்றிய அறிவித்தல்கள், நொத்தாரிசுமார் பெயர்ப் பட்டியல், நானாவித அறிவித்தல்கள், பிசுக்கால் மார்சல்மாரின் நியமனங்கள், பிசுக்கால் விற்பனை ப்ற்றிய அறிவித்தல்கள்
சட்ட சம்பந்தமானது
பகுதி III
  • காணி நிர்ணய அறிவித்தல்கள், அரசாங்க அதிபர்களினால் காணி விற்பனைகள், நிர்ணய உத்தியோகத்தர்களினாற் காணி விற்பனைகள், காணி கொள்வனவு பற்றிய அறிவித்தல்கள், காணி அபிவிருத்திக் கட்டளைச் சட்டத்தின் கீழ் அறிவித்தல்கள், காணி மீட்டல் பற்றிய அறிவித்தல்கள், நானாவித காணி அறிவித்தல்கள், சிறுநிலச் சொந்தக்காரர் திட்டத்தின் கீழ் அறிவித்தல்கல்
காணிகள்
பகுதி IV
  • பிரகடனங்கள் / நியமானங்கள், மற்றைய நியமானங்களும் பிரவும், பதவிகள் - வெற்றிடம், பரீட்சைகளும், பரீட்சைப் பெறுபோறுகளும் பிறவும், கேள்விப்பத்திர அறிவித்தல்கள், ஆயவிற்பனையும் குத்தகையும், நானாவித அறிவித்தல்கள்
  • பதவிகள் - வெற்றிடம், பரீட்சைகளும், பரீட்சைப் பெறுபேறுகளும் பிறவும், உள்ளூராட்சி அறிவித்தல், ஆதன விற்பனைகள், துணைவிதிகள், உள்ளூர் அதிகாரசபைகள் தேர்தல்கள் கட்டளைச் சட்ட அறிவிப்புகள், வரவு செலவுக் கூற்றுகள், ஆய விற்பனையும், நானாவித அறிவித்தல்கள்
IV (அ) - மாகாண சபைகள்
IV (ஆ) - உள்ளுராட்சி
பகுதி V
  • அச்சீட்டாளர் மற்றும் பிரசுரிப்பாளர் கட்டளைச் சட்டத்தின் (அத். 179) கீழ் இலங்கையில் பிரசுரிக்கப்பட்டுப் பதிவுசெய்யப்பட்ட புத்தகங்கள்
புத்தகங்கள் பற்றிய காலாண்டு அறிக்கையல்
பகுதி VI
  • யூரிமாா்களின் பெயா்ப்பட்டியல்
யூரிமாா்களின் பெயா்ப்பட்டியல்