அதி விசேட வர்த்தமானப் பத்திரிகை

இலக்கம் திகதி விபரம் பதிவிறக்கம் செய்யவும்
2097/22 2018-11-15 Land Title Settlement Department - Amendment to the Gaz. Ex. No. 1791/22 Moratuwa D/S Division - Cad. Map No. 520202  |  සි   E  
2097/23 2018-11-15 Land Title Settlement Department - Pohaddaramulla, Kalutara D/S Division, Kalutara District - Cad. Map No. 530014  |  සි   E  
2097/24 2018-11-15 Land Title Settlement Department - Hitthetiya East, Matara D/S Division, Matara District - Cad. Map No. 820004  |  සි   E  
2097/25 2018-11-15 Land Title Settlement Department - Kosgoda, Kuruvita D/S Division, Rathnapura District - Cad. Map No. 620275  |  සි   E  
2097/26 2018-11-15 Land Title Settlement Department - Makandura, Pannala D/S Division, Kurunegala District  |  සි   E  
2097/27 2018-11-15 Land Title Settlement Department - Yatagama, Minuwangoda D/S Division, Gampaha District - Cad. Map No. 510406  |  සි   E  
2097/28 2018-11-15 Land Title Settlement Department - Kongodamulla, Divulapitiya D/S Division, Gampaha District - Cad. Map No. 510086  |  සි   E  
2097/34 2018-11-15 Land Acquisition - Rajjammana, Matale D/S Division, Matale District  |  සි   E  
2097/35 2018-11-15 Ministry of Defence - Name Lists of Videshasewa, Deshaputhra Sammana, Long Service, etc., Medals & Clasps  |  සි   E  
2097/16 2018-11-14 Western Province Provincial Council - The draft of the Co-operative Employees Commission Statute of Western Province Provincial Council  |  සි   E  
2097/17 2018-11-14 Land Acquisition - Atharagallewa, Elahera D/S Division, Polonnaruwa, District - Dorape Imaduwa D/S Division, Galle District  |  සි   E  
2097/18 2018-11-14 Land Acquisition - Buwelikada, Kandy D/S Division, Kandy District - Lewella, Kandy Four Gravets D/S Division, Kandy District  |  සි   E  
2097/19 2018-11-14 Land Acquisition - Pettha, Colombo D/S Division, Colombo District  |  සි   E  
2097/20 2018-11-14 Land Acquisition - Boyagane, Kurunegala D/S Division, Kurunegala District  |  සි   E  
2097/21 2018-11-14 Land Acquisition - Kalugammana, Harispattuwa D/S Division, Kandy District  |  සි   E  
2097/12 2018-11-13 Land Acquisition - Minneriya, Hingurakgoda D/S Division, Polonnaruwa District  |  සි   E  
2097/13 2018-11-13 Land Acquisition - Mampe, Kesbewa D/S Division, Colombo District  |  සි   E  
2097/14 2018-11-13 Ministry of Labour, Trade Union Relations - Award made to the Industrial Disputes between N. W. Premawathee and Trend Setters (Private) Ltd. Maharagama  |  සි   E  
2097/01 2018-11-12 Sri Lanka Customs - Rates of Exchange effective from 12.11.2018 to 18.11.2018  |  සි   E  
2097/02 2018-11-12 Central Province Provincial Council - Draft Enactment No. 03 of 2016 of the Central Province  |  සි   E  
2097/03 2018-11-12 Reserved for the Department of Fiscal Policy  |  සි   E  
2097/04 2018-11-12 Land Title Settlement Department - Calling for claims to land Parcel in Mallawapitiya D/S Division - Cad. Map No. 420223  |  සි   E  
2097/05 2018-11-12 Land Title Settlement Department - Calling for claims to land Parcel in Udunuwara D/S Division - Cad. Map No. 320354  |  සි   E  
2097/06 2018-11-12 Land Acquisition - Medapihilla, Naula D/S Division, Matale District  |  සි   E  
2097/07 2018-11-12 Ministry of Transport & Civil Aviation - Carriage by Air Act, Shall Come into Operation on 02.11.2018  |  සි   E