அதி விசேட வர்த்தமானப் பத்திரிகை

இலக்கம் திகதி விபரம் பதிவிறக்கம் செய்யவும்
2055/01 2018-01-22 Land Acquisition - Welivitiya, Welivitiya-Divithura D/S Division, Galle District  |  සි   E  
2055/02 2018-01-22 Sri Lanka Customs - Rates of Exchange effective from 22.01.2018 to 28.01.2018  |  සි   E  
2055/03 2018-01-22 Land Acquisition - Kithulgala, Yatiyanthota D/S Division, Kegalle District  |  සි   E  
2055/04 2018-01-22 Land Acquisition - Wathukalakanda & Walakanda, Kirinda Puhulwella D/S Division, Matara District  |  සි   E  
2055/05 2018-01-22 Land Acquisition - Compensation for the acquisitions of the Lands in Sooriyapaluwa, Mahara D/S Division, Gampaha District  |  සි   E  
2055/06 2018-01-22 Land Acquisition - Sooriyapaluwa, Mahara D/S Division, Gampaha District (S only)  |  සි   E  
2055/07 2018-01-22 Land Acquisition - Koombiyangahaella, Naula D/S Division, Matale District  |  සි   E  
2055/08 2018-01-22 Ministry of Labour, Trade Union Relations - Industrial Disputes between, Sri Lanka Nidahas Sewaka Sangamaya vs. Sri Lanka Insurance Corporation Ltd., H. M. Ariyapala vs. Sri Lanka Transport Board and A. V. Ekanayaka vs. Road Development Authority ( S & E only)  |  සි   E  
2054/51 2018-01-19 Land Acquisition - Batuwangala, Neluwa D/S Division, Galle District  |  සි   E  
2054/52 2018-01-19 Land Acquisition - Kuttapitiya, Pelmadulla D/S Division, Rathnapura District  |  සි   E  
2054/53 2018-01-19 Land Acquisition - Milidduwa, Galle Four Gravets D/S Division, Galle District  |  සි   E  
2052/43 2018-01-18 Ministry of Agriculture - Order to appoint Dr. N. C. Kumarasinghe & 4 others to the Pesticide Technical and Advisory Committee, w.e.f. 06.07.2017 for 3 year period  |  සි   E  
2054/40 2018-01-18 Department of Trade and Investment Policy - Order to impose special Commodity Levy on Maldive Fish, Black Gram, Chillies etc., w.e.f. 19.01.2018 for a 6 months period  |  සි   E  
2054/41 2018-01-18 Department of Fiscal Policy - Notify the Business hours for Liquor Licenced Establishments w.e.f. 18.01.2018  |  සි   E  
2054/42 2018-01-18 Department of Fiscal Policy - Notify the Revision of the Condition set-out in the Excise Notification No. 666  |  සි   E  
2054/44 2018-01-18 Land Acquisition - Kobbewela, Galigamuwa, D/S Division, Kegalle District  |  සි   E  
2054/45 2018-01-18 Ministry of Megapolis & Western Province - Notify the re-amendment to the City of Colombo Development Plan 2008  |  සි   E  
2054/46 2018-01-18 Ministry of Healt, Nutrition & Indigenous Medicine - Notification under the Food Act, No. 26 of 1980 that Mr. A. H. J. D. Dharmadasa as the Additional Approved Analyst for the Administrative Area of North-Western Province  |  සි   E  
2054/47 2018-01-18 Presidential Secretariat - Order to appoint Mr. W. V. P. P. Yasarathna as Chief Secretary of the Western Province w.e.f. 05.12.2017  |  සි   E  
2054/48 2018-01-18 Presidential Secretariat - Order to appoint Mr. K. D. S. Rewanchandra as Secretary to the Ministry of Notional Policies and Economic Affairs w.e.f. 02.01.2018  |  සි   E  
2054/49 2018-01-18 Uva Province Provincial Council - Notify the removal from the post of Minister of Health etc., w.e.f. 18.01.2018 (This Gazette has been cancelled)  |  සි   E  
2054/50 2018-01-18 Land Acquisition - Varani, Thenmarachchi D/S Division, Jaffna District  |  සි   E  
2054/32 2018-01-17 Land Acquisition - Village of Vilgamuwa, Alawwa D/S Division Kurunegala District  |  සි   E  
2054/33 2018-01-17 Land Title Settlement Department - Notice Calling for claims to land parcel in Galigamuwa D/S Division - Cad. Map No. 610030 and 28 other land parcels  |  සි   E  
2054/34 2018-01-17 Land Acquisition - Indigasarawa, Dickwella D/S Division, Matara District  |  සි   E