அதி விசேட வர்த்தமானப் பத்திரிகை

இலக்கம் திகதி விபரம் பதிவிறக்கம் செய்யவும்
2106/37 2019-01-19 Ministry of Foreign Affairs - Appointments of Honorary Consul in Sri Lanka  |  සි   E  
2106/33 2019-01-18 Land Acquisition - Kennanthudawa, Millaniya D/S Division, Kalutara District  |  සි   E  
2106/34 2019-01-18 Land Acquisition - Aparekka, Devinuwara D/S Division, Matara District  |  සි   E  
2106/12 2019-01-17 Land Title Settlement Department - Weweldeniya, Meerigama D/S Division, Gampaha District - Cad. Map No. 510265  |  සි   E  
2106/13 2019-01-17 Land Title Settlement Department - Amendment to the Gaz. Ex. No. 1536/18 of 13.02.2018, Homagama D/S Division  |  සි   E  
2106/14 2019-01-17 Land Title Settlement Department - Walgama, Matara D/S Division, Matara District - Cad. Map No. 820027  |  සි   E  
2106/15 2019-01-17 Land Title Settlement Department - Rajanganaya (yaya 12), Rajanganaya D/S Division, Anuradhapura District - Cad. Map No. 110021  |  සි   E  
2106/16 2019-01-17 Land Title Settlement Department - Maligathenna, Kandy Four Gravets D/S Division, Kandy District - Cad. Map No. 320290  |  සි   E  
2106/17 2019-01-17 Land Title Settlement Department - Claims to land parcel in Katana D/S Division, Gampaha District and other land parcels  |  සි   E  
2106/18 2019-01-17 Land Title Settlement Department - Horagolla, Attanagalla D/S Division, Gampaha District - Cad. Map No. 510642  |  සි   E  
2106/19 2019-01-17 Land Title Settlement Department - Calling for claims to land parcel in Karagampitiya, Dehiwala D/S Division, Colombo District & Other land parcels  |  සි   E  
2106/20 2019-01-17 Land Title Settlement Department - Amendment to the Gaz. Ex. No. 1705/18 of 10.05.2011, Homagama D/S Division  |  සි   E  
2106/21 2019-01-17 Land Title Settlement Department - Palliyagodella, Medirigiriya D/S Division, Polonnaruwa District - Cad. Map No. 120063  |  සි   E  
2106/22 2019-01-17 Ministry of Transport & Civil Aviation - Assignment of Subject & Functions for State Minister of Transport and Civil Aviation  |  සි   E  
2106/23 2019-01-17 Land Acquisition - Meerigama & Kandalama, Meerigama D/S Division, Gampaha District  |  සි   E  
2106/24 2019-01-17 Land Acquisition - Nakalagamuwa, Narammala D/S Division, Kurunegala District  |  සි   E  
2106/25 2019-01-17 Land Acquisition - Kiwlegedaragama, Kandaketiya D/S Division, Badulla District  |  සි   E  
2106/26 2019-01-17 Land Acquisition - Walgedara, Mathugama D/S Division, Kalutara District  |  සි   E  
2106/27 2019-01-17 Land Title Settlement Department - Mallawapitiya, Mallawapitiya D/S Division, Kurunegala District - Cad. Map No. 420201  |  සි   E  
2106/28 2019-01-17 Land Title Settlement Department - Ginipendegama, Wariyapola D/S Division, Kurunegala District - Cad. Map No. 420911  |  සි   E  
2106/29 2019-01-17 Land Title Settlement Department - Pohaddaramulla, Kalutara D/S Division, Kalutara District - Cad. Map No. 530014  |  සි   E  
2106/30 2019-01-17 Land Acquisition - Hewanawattha, Mallawapitiya D/S Division, Kurunegala District  |  සි   E  
2106/31 2019-01-17 Land Acquisition - Kowana, Mallawapitiya D/S Division, Kurunegala District  |  සි   E  
2106/32 2019-01-17 Land Acquisition - Kudakowana, Mallawapitiya D/S Division, Kurunegala District  |  සි   E  
2106/06 2019-01-16 Land Acquisition - Kotikapola, Mawathagama D/S Division, Kurunegala District - Weerakoongama, Haldummulla and Bambaragama, Bandarawela D/S Division, Badulla District  |  සි   E