அதி விசேட வர்த்தமானப் பத்திரிகை

இலக்கம் திகதி விபரம் பதிவிறக்கம் செய்யவும்
2142/01 2019-09-23 Reserved for Election Commission  |  සි   E  
2142/02 2019-09-23 Sri Lanka Customs - Rates of Exchange effective from 29.09.2019  |  සි   E  
2142/03 2019-09-23 Land Acquisition - Gangodawila, Maharagama D/S Division, Colombo District - Puwakgahaulpotha, Elahera D/S Division, Polonnaruwa District  |  සි   E  
2142/04 2019-09-23 Land Acquisition - Ataragallawea , Elahera D/S Division, Polonnaruwa District  |  සි   E  
2142/05 2019-09-23 Land Acquisition - Moraonthotagoda, Opanayake D/S Division, Rathnapura District  |  සි   E  
2141/92 2019-09-22 Reserved for Election Commission  |  සි   E  
2141/93 2019-09-22 Presidential Secretariat - Order of the Public Security Ordinance  |  සි   E  
2141/87 2019-09-21 Reserved for Election Commission  |  සි   E  
2141/88 2019-09-21 Presidential Secretariat - Appointment of Commission to Investigate about the Bomb blasting Incidents on 21st April, 2019  |  සි   E  
2141/89 2019-09-21 Commission of Elections - Declare that K. M. A. Asees as a Member of the Wanathwilluwa Pradeshiya Sabha  |  සි   E  
2141/90 2019-09-21 Land Acquisition - Maussagolla, Rattota D/S Division, Matale District and amendment to the Gaz. Ex. No. 2084/03 dated 13.08.2018 Doluwa D/S Division  |  සි   E  
2141/91 2019-09-21 Land Acquisition - Beddegama, Panwila D/S Division, Kandy  |  සි   E  
2141/75 2019-09-20 Department of Commerce - Approved Credit Agency under the Mortgage Act, Trust Receipt Ordinance and Inland Trust Receipts Act  |  සි   E  
2141/76 2019-09-20 Reserved for Election Commission  |  සි   E  
2141/77 2019-09-20 Ministry of Finance (Legal Affairs) - The Finance Act No. 11 of 1963 order under Section 72  |  සි   E  
2141/78 2019-09-20 University Grants Commission - Postgraduate Institute of Medical Science Ordinance  |  සි   E  
2141/79 2019-09-20 Land Acquisition - Kahawatta, Beliatta D/S Division, Hambantota District  |  සි   E  
2141/80 2019-09-20 Land Acquisition - Medagahawatura , Pasbage Korale D/S Division, Kandy District - Parassella, Yatiyantota D/S Division, Kegalle District  |  සි   E  
2141/81 2019-09-20 Ministry of City Planning, Water Supply and Higher Education - Amendment to the Gaz. Ex. No. 2079/35 of 11.07.2018  |  සි   E  
2141/82 2019-09-20 Land Acquisition - Mookalangamuwa, Katana D/S Division, Gampaha District  |  සි   E  
2141/83 2019-09-20 Ministry of Telecommunication, Foreign Employment and Sports - Order made under section 28 of the sports Act, No. 25 of 1973 of the National State Assembly  |  සි   E  
2141/84 2019-09-20 Land Acquisition - Mhabage, Yatiyanthota D/S Division, Kegalle District - Helaraba gama, Yatiyanthota D/S Division, Kegalle District  |  සි   E  
2141/85 2019-09-20 District Secretariat of Rathnapura - The Esala Perahera 2019 in Ammaduwa, Kuda Katharagama Dewalaya, Rathnapura D/S Division, Rathnapura District  |  සි   E  
2141/86 2019-09-20 Reserved for Election Commission  |  සි   E  
2141/53 2019-09-19 Land Title Settlement Department - Dehipagoda, Udunuwara D/S Division, Kandy District - Cad. Map No. 320241  |  සි   E