அதி விசேட வர்த்தமானப் பத்திரிகை

இலக்கம் திகதி விபரம் பதிவிறக்கம் செய்யவும்
2351/19 2023-09-27 Land Title Settlement Department - Wennappuwa, Wennappuwa D/S Division, Puttalam District - Cad. Map No. 410047 (23/0731)  |  සි   E  
2351/20 2023-09-27 Land Title Settlement Department - Wradala, Divulapitiya D/S Division, Gampaha District - Cad. Map No. 510001 (23/0732)  |  සි   E  
2351/21 2023-09-27 Land Title Settlement Department - Wegowwa, Minuwangoda D/S Division, Gampaha District - Cad. Map No. 510412 (23/0733)  |  සි   E  
2351/10 2023-09-26 Land Title Settlement Department - Homagama, Homagama D/S Division, Colombo District - Cad. Map No. 520006 (7638)  |  සි   E  
2351/11 2023-09-26 Land Title Settlement Department - Pinnalanda, Divulapitiya D/S Division, Gampaha District - Cad. Map No. 510040 (23/0647)  |  සි   E  
2351/12 2023-09-26 Land Title Settlement Department - Kaleliya, Pallewela, Meerigama D/S Division, Gampaha District - Cad. Map No. 510239 (23/0657)  |  සි   E  
2351/13 2023-09-26 Land Title Settlement Department - Rambadagama, Kothmale D/S Division, Nuwara Eliya District - Cad. Map No. 330316 (23/0659)  |  සි   E  
2351/14 2023-09-26 Land Title Settlement Department - Wigodo, Minuwangoda D/S Division, Gampaha District - Cad. Map No. 510493 (23/0660)  |  සි   E  
2351/15 2023-09-26 Land Title Settlement Department - Kandeweediya, Udapalatha D/S Division, Kandy District - Cad. Map No. 320053 (23/0662)  |  සි   E  
2351/16 2023-09-26 Land Title Settlement Department - Brahakmanagama, Homagama D/S Division, Colombo District - Cad. Map No. 520014 (23/0663)  |  සි   E  
2351/17 2023-09-26 Land Title Settlement Department - Kesbewa East, Kesbewa D/S Division, Colombo District - Cad. Map No. 521210 (2351/17)  |  සි   E  
2351/18 2023-09-26 Land Title Settlement Department - Rikillagamuwa, Kurunegala D/S Division, Kurumegala District - Cad. Map No. 420355 (23/0728)  |  සි   E  
2351/01 2023-09-25 Sri Lanka Customs - Rates of Exchange with effect from 25.09.2023 to 01.10.2023  |  සි   E  
2351/02 2023-09-25 Ministry of Industries - Interpretation Ordinance, Notice of Cancellation of the name of Sri Lanka Indigenous Medical Council under Section 18 of Interpretation Ordinance  |  සි   E  
2351/03 2023-09-25 Nikaweratiya Pradeshiya Sabha - Amended Ext. Gaz. No.2335/29 on 10.06.2023., Nikaweratiya Pradeshiya Sabha  |  සි   E  
2351/04 2023-09-25 Parliament of Sri Lanka - Parliamentary Staffs Act  |  සි   E  
2351/05 2023-09-25 Presidential Secretariat - Appointed Mr. K. D. N. R. Asoka as the Secretary to the Ministry of Public Administration Home Affairs, Provincial Councils and Local Government for the period of 10.09.2023 to 31.12.2023  |  සි   E  
2351/06 2023-09-25 Ministry of Sport - Revoke of Stabilization Committee of Sri Lanka Rugby (Regulation under Sport Law No.25 of 1973)  |  සි   E  
2351/07 2023-09-25 Ministry of Sport - International Sports Coordinating Committee of Sri Lanka (Regulation under Sport Law No.25 of 1973)  |  සි   E  
2351/08 2023-09-25 Land Commissionaire General Department - Appointing Land Officers for the District of Colombo, Gampaha and Kalutara  |  සි   E  
2350/50 2023-09-22 Department of Census Statistics - The National Consumer Price Index August - 2023  |  සි   E  
2350/51 2023-09-22 Land Acquisition - The Acquisition of the Land for the Construction of Access Road to the Imbulana Water Tank under Ruwanwella Water Supply Project, Siyambalawala, Ruwanwella D/S Division, Kegalle District  |  සි   E  
2350/52 2023-09-22 Land Acquisition - Laggala, Pallegama D/S Division, Matale District  |  සි   E  
2350/43 2023-09-21 Ministry of Labour and Foreign Employment - The Collective Agreement between American & Efird Lanka (Pvt.) Ltd. Welivita Kaduwela and other part Inter Company Employees Union Dehiwala - The Collective Agreement between Ceylon Biscuits Limited Pannipitiya and other Part Inter Company Employees Union Dehiwala (E only)  |  සි   E  
2350/44 2023-09-21 Ministry of Labour and Foreign Employment - The Industrial Disputes between Samastha Lanka Motor Sevaka Samithiya and other part Sri Lanka Transport Board Colombo 05 - The Industrial Disputes between Samastha Lanka Motor Sevaka Samithiya and other Part Sri Lanka Transport Board Colombo 05 - The Industrial Disputes between H. A. Dharmadasa Polgasowita and other part Sri Lanka Transport Board Colombo 05 (S only)  |  සි   E