சட்ட மூலம்

திகதி விபரம் பதிவிறக்கம் செய்யவும்
2022-08-12 Petroleum Products (Special Provisions) (Amendment) - GS  |  සි   E
2022-08-12 Raigampura Community Development Foundation (Incorporation) - Bill  |  සි   E
2022-08-12 Siyane Katikawa Nalaka Godahewa Foundation (Incorporation) - Bill  |  සි   E
2022-08-12 Sri Lanka Institute of Taxation (Incorporation) (Amendment) - Bill  |  සි   E
2022-08-10 Civil Procedure Code (Amendment) - GS  |  සි   E
2022-08-10 High Court of the Provinces (Special Provisions) (Amendment) - GS  |  සි   E
2022-08-10 Judicature (Amendment) - GS  |  සි   E
2022-08-10 Small Claims Courts' Procedure - GS  |  සි   E
2022-08-10 Industrial Disputes (Amendment) - Bill  |  සි   E
2022-08-10 Industrial Disputes (Amendment) - Bill  |  සි   E
2022-08-10 Sri Lanka Rupavahini Corporation (Amendment) - Bill  |  සි   E
2022-08-10 Termination of Employment of Workmen (Special Provisions) (Amendment) - Bill  |  සි   E
2022-08-10 Twenty Second Amendment to the Constitution - Bill  |  සි   E
2022-08-09 Appropriation (Amendment) - Bill  |  සි   E
2022-08-02 Twenty Second Amendment to the Constitution - GS  |  සි   E
2022-07-26 Sri Lanka Institute of Taxation (Incorporation) (Amendment) - GS  |  සි   E
2022-07-20 Sri Lanka Rupawahini Corporation (Amendment) - GS  |  සි   E
2022-07-18 Children and Young Persons (Amendment) - GS  |  සි   E
2022-07-18 Powers of Attorney (Amendment) - GS  |  සි   E
2022-07-18 Prevention of Frauds (Amendment) - GS  |  සි   E
2022-07-18 Registration of Documents (Amendment) - GS  |  සි   E
2022-07-18 Notaries (Amendment) - GS  |  සි   E
2022-07-11 Siyane Katikawa Nalaka Godahewa Foundation (Incorporation) - GS  |  සි   E
2022-07-07 Appropriation (Amendment) - GS  |  සි   E
2022-07-06 Provincial Councils Elections (Amendment) - Bill  |  සි   E