சட்ட மூலம்

திகதி விபரம் பதிவிறக்கம் செய்யவும்
2023-05-29 Value Added Tax (Amendment) - GS  |  සි   E
2023-05-26 Declaration of Assets and Liabilities (Amendment) - Bill  |  සි   E
2023-05-23 Banking (Special Provisions) - Bill  |  සි   E
2023-05-23 Carriage by Air (Amendment) - Bill  |  සි   E
2023-05-23 Parliamentary Budget Office - Bill  |  සි   E
2023-05-18 Declaration of Assets and Liabilities (Amendment) - GS  |  සි   E
2023-05-12 Banking (Special Provisions) - GS  |  සි   E
2023-05-11 Civil Procedure Code (Amendment) -Bill  |  සි   E
2023-05-10 Provincial Councils Elections (Amendment) - GS  |  සි   E
2023-05-02 Parliamentary Budget Office - GS  |  සි   E
2023-04-27 Anti-Corruption - Bill  |  සි   E
2023-04-27 Doctor Reverend Harispattuwe Ariyawangshalankara Thero Foundation (Incorporation) - Bill  |  සි   E
2023-04-25 Provincial Councils Elections (Amendment) - Bill  |  සි   E
2023-04-25 Assistance to and Protection of Victims of Crime and Witnesses - Bill  |  සි   E
2023-04-19 Civil Procedure Code (Amendment) - GS  |  සි   E
2023-04-10 National Eye Bank Trust of Sri Lanka - GS  |  සි   E
2023-04-04 Betting and Gaming Levy (Amendment) - Bill  |  සි   E
2023-04-04 Penal Code (Amendment) - Bill  |  සි   E
2023-04-03 Anti-Corruption - GS  |  සි   E
2023-04-03 Carriage by Air (Amendment) - GS  |  සි   E
2023-03-28 Doctor Reverend Harispattuwa Ariyawansha Lankara Thero Foundation (Incorporation) - GS  |  සි   E
2023-03-27 Assistance to and Protection of Victims of Crime and Witnesses - GS  |  සි   E
2023-03-24 Betting and Gaming Levy (Amendment) - GS  |  සි   E
2023-03-24 Inland Revenue (Amendment) - Bill  |  සි   E
2023-03-23 Sri Lanka Institute of Training and Development (Incorporation) - Bill  |  සි   E