சட்ட மூலம்

திகதி விபரம் பதிவிறக்கம் செய்யவும்
2018-08-10 Finance GS  |  සි   E
2018-08-07 Economic Service Charge (Amendment) - Bill  |  සි   E
2018-07-26 Institute of Personnel Management Sri Lanka (Amendment) - GS  |  සි   E
2018-07-19 Excise (Amendment) - Bill  |  සි   E
2018-07-18 Amaradeva Aesthetic & Research Centre - Bill  |  සි   E
2018-07-18 New Villages Development Authority for Plantation Region - Bill  |  සි   E
2018-07-17 Value Added Tax (Amendment) - Bill  |  සි   E
2018-07-17 Medical (Amendment)  |  සි   E
2018-07-17 Office for Reparations -Bill  |  සි   E
2018-07-09 People's Bank (Amendment) - GS  |  සි   E
2018-07-09 Twentieth Amendment to The Constitution - GS  |  සි   E
2018-06-29 Carriage by Air - GS  |  සි   E
2018-06-29 Value Added Tax (Amendment) - GS  |  සි   E
2018-06-29 Economic Service Charge (Amendment) - GS  |  සි   E
2018-06-25 Office for Reparations - GS  |  සි   E
2018-06-22 Excise (Amendment) GS  |  සි   E
2018-06-22 New Villages Development Authority for Plantation Region - GS  |  සි   E
2018-06-20 Apartment Ownership (Special Provisions) Bill  |  සි   E
2018-06-19 Nation Building Tax (Amendment) - (Bill)  |  සි   E
2018-06-14 Amaradeva Aesthetic & Research Centre - GS  |  සි   E
2018-06-08 General Sir John Kotelawala Defence University (Special Provision) - Bill  |  සි   E
2018-05-31 Nation Building Tax (Amendment) GS  |  සි   E
2018-05-25 Apartment Ownership (Special Provisions) - GS  |  සි   E
2018-05-25 General Sir John Kotalawala Defence University (Special Provisions) - GS  |  සි   E
2018-05-22 1990 Suwaseriya Foundation - Bill  |  සි   E