சட்ட மூலம்

திகதி விபரம் பதிவிறக்கம் செய்யவும்
2017-11-17 Appropriation (Amendment)  |  සි   E
2017-11-14 Code of Criminal Procedure (Special Provisions) (Amendment) -GP  |  සි   E
2017-11-08 Local Authorities Elections (Amendment) GS  |  සි   E
2017-11-08 Intellectual Property (Amemdment) (GS)  |  සි   E
2017-11-08 Fisheries (Regulations of Foreign Fishing Boats) (Amendment)  |  සි   E
2017-11-07 Trusts (Amendment)  |  සි   E
2017-11-06 Commercial Mediation Center of Sri Lanka (Amendment)  |  සි   E
2017-10-24 Excise (Amendment) - GS  |  සි   E
2017-10-20 Local Authorities (Special Provisions) - Bill  |  සි   E
2017-10-17 Pradeshiya sabhas (Amendment) (GS)  |  සි   E
2017-10-09 Safeguard Measures (GS)  |  සි   E
2017-10-09 Anti-Dumping and Countervailing Duties - GS  |  සි   E
2017-10-09 Appropriation Bill 2018  |  සි   E
2017-10-09 Sri Shakyasinharama Viharastha Karayasadaka Sanvidanaya (Incoporation) Bill  |  සි   E
2017-10-04 Local Authorities (Special Provisions) - GS  |  සි   E
2017-10-02 Hesha Friendship Foundation (Incorporation) (GS)  |  සි   E
2017-10-02 Thareeqathul Aroosiyyathil Qaadhiriyyah Association of Sri Lanka (Incorporation) (GS)  |  සි   E
2017-10-02 Hesha Friendship Foundation (Incorporation)  |  සි   E
2017-10-02 Thareeqathul Aroosiyyathil Qaadhiriyyah Association (Incorporation)  |  සි   E
2017-09-26 Municipal Councils (Amendment)  |  සි   E
2017-09-26 Pradeshiya Sabha (Amendment)  |  සි   E
2017-09-26 Urban Councils (Amendment)  |  සි   E
2017-09-19 Judicature (Amendment) Bill  |  සි   E
2017-09-19 Provincial Council Elections (Amendment) BIll  |  සි   E
2017-09-19 Rifai Thareeq Association of Sri Lanka (Incorporation) Amendment Bill  |  සි   E