சட்ட மூலம்

திகதி விபரம் பதிவிறக்கம் செய்யவும்
2017-06-02 Local Authorities Election (GS)  |  සි   E
2017-05-29 Electronic Transactions (Amendment) - GS  |  සි   E
2017-05-29 Special Deposit Account -GS  |  සි   E
2017-05-25 Code of Criminal Procedure (Special Provisions) (Amendment)  |  සි   E
2017-05-23 Fisheries and Aquatic Resources (Amendment) - Bill  |  සි   E
2017-05-22 Sugathadasa Notional Sports Complex Authority (Amendment) -GS  |  සි   E
2017-05-12 Nation Building Tax (Amendment) (GS)  |  සි   E
2017-05-08 Assistance to and Protection of Victims of Crime and Witnesses (Amendment) -GS  |  සි   E
2017-05-03 Registration of Electors (Special Provisions)  |  සි   E
2017-04-11 Registration of Electors (Special Provisions) (GS)  |  සි   E
2017-04-11 Prevention of Crimes (Amendment) -GS  |  සි   E
2017-03-24 Economic Service Charge (Amendment) - GS  |  සි   E
2017-03-24 Foreign Exchange (GS)  |  සි   E
2017-03-24 Foreign Exchange  |  සි   E
2017-03-24 Economic Service Charge (Amendment)  |  සි   E
2017-03-21 Office of the Missing Persons (Establishment) Administration and Discharge of Functions (Amendment)  |  සි   E
2017-03-20 Institution of Building Services Engineering & Technology of Sri Lanka (Incorporation)  |  සි   E
2017-03-13 Ceylon German Technical Training Institute (GS)  |  සි   E
2017-03-10 Civil Procedure Code  |  සි   E
2017-03-07 International Convention for the Protection of all persons from enforced disappearance  |  සි   E
2017-03-06 Code of Criminal Procedure (Special Provisions)  |  සි   E
2017-03-06 Intellectual Property (Amendment)  |  සි   E
2017-03-03 Office on missing Persons (Establishment Administration, and Discharge of Functions (Amendment) (GS)  |  සි   E
2017-02-27 Association of Traditional Ofiicials of the All Island Historical Devala (Incorporation) (GS)  |  සි   E
2017-02-22 National Transport Commission  |  සි   E