சட்ட மூலம்

திகதி விபரம் பதிவிறக்கம் செய்யவும்
2018-10-26 Sri Lanka Land Reclamation and Development Corporation (Amendment) - GS  |  සි   E
2018-10-25 Debt Conciliation (Amendment) - Bill  |  සි   E
2018-10-22 Appropriation (Amendment) - GS  |  සි   E
2018-10-11 Chemical Weapons Convention (Amendment)  |  සි   E
2018-10-09 Counter Terrorism - Bill  |  සි   E
2018-10-09 Recovery of Damages for the Death of a Person - Bill  |  සි   E
2018-10-09 Appropriation Bill  |  සි   E
2018-10-02 Companies (Amendment) - GS  |  සි   E
2018-09-26 Tea Research Board (Amendment) - GS  |  සි   E
2018-09-21 Appropriation - GS  |  සි   E
2018-09-17 Counter Terrorism - GS  |  සි   E
2018-09-13 Debt Conciliation - GS  |  සි   E
2018-09-11 Institute of Valuers of Sri Lanka (Amendment) - GS  |  සි   E
2018-09-07 Chemical Weapons Convention (Amendment) - GS  |  සි   E
2018-09-05 Twentieth amendment to the Constitution - Bill  |  සි   E
2018-09-05 Sri Lanka Electricity (Amendment) - Bill  |  සි   E
2018-09-04 Finance - Bill  |  සි   E
2018-09-03 Recovery of Damaged for the Death of a Person - GS  |  සි   E
2018-08-27 Intellectual Property (Amendment) - GS  |  සි   E
2018-08-24 Carriage by Air (Bill)  |  සි   E
2018-08-24 Institute of Personnel Management Sri Lanka (Amendment) - Bill  |  සි   E
2018-08-20 Sri Lanka Electricity (Amendment) - GS  |  සි   E
2018-08-10 Finance GS  |  සි   E
2018-08-07 Economic Service Charge (Amendment) - Bill  |  සි   E
2018-07-26 Institute of Personnel Management Sri Lanka (Amendment) - GS  |  සි   E