தகவல் உரிமை சட்டம், இல 12.2016 S E T
தகவல் உரிமை சட்ட விண்ணப்பம் GO
 
குறித்தளிக்கப்பட்ட அலுவலர் அரசாங்க அச்சுத் திணைக்களம்,
தி​ருமதி கங்கானி லியனகே
அரசாங்க அழுத்தகா்
   011 2691460 
   011 2698653
   govtpress.rti@gmail.com

தகவல் அறிவதற்கான உத்தியோகத்தர் அரசாங்க அச்சுத் திணைக்களம்,
சட்டத்தரணி எச். டீ. அஜித் பந்துல
சட்ட அலுவலர் (மேலதிக கடமை கண்காணிப்பு)
   011 2694656 
    -
   govtpress.rti@gmail.com